Đề tài: Một số giải pháp, kiến nghị nhằm tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vlđ tại Cty TNHH Ngọc Diệp

MỤC LỤC


CHƯƠNG 1. 1
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT NGỌC DIỆP. 1
1.1. Khái quát chung về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty TNHH thương mại và sản xuất Ngọc Diệp. 1
1.1.1 Khái quát về công ty. 1
1.1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH thương mại và sản xuất Ngọc Diệp. 1
2.1.1.2 Nghiệp vụ và ngành nghề kinh doanh chủ yếu: 3
2.1.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý. 4
2.1.1.4. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty: 5
2.1.2. Khái quát về kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính đặc trung của công ty trong những năm gần đây: 8
2.1.2.1. Thuận lợi và khó khăn trong hoạt động kinh doanh của công ty. 8
2.1.2.2Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính đặc trưng của công ty trong những năm gần đây: 11
2.2. Thực trạng tổ chức quản lý và hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty thương mại và sản xuât Ngọc Diệp trong những năm gần đây: 12
2.2.1. Một số nét khái quát chung về cơ cấu tài sản – nguồn vốn, cơ cấu Nguồn vốn lưu động của Công ty trong những năm qua: 12
2.2.1.1. Khái quát về cơ cấu tài sản – nguồn vốn và mô hình tài trợ vốn của Công ty: 12
2.2.1.2. Cơ cấu nguồn Vốn lưu động của Công ty. 15
2.2.2. Phân tích tình hình quản lý và hiệu quả sử dụng Vốn lưu động của Công ty: 16
2.2.2.1. Phân tích tình hình quản lý và sử dụng Vốn lưu động tại Công ty TNHH Ngọc Diệp: 16
2.2.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng Vốn lưu động của Công ty: 26
2.2. Đánh giá chung về công tác quản lý và sử dụng VLĐ của Công ty TNHH Ngọc Diệp: 29
2.3.1. Những kết quả đạt được trong năm vừa qua: 29
2.3.2. Những vấn đề còn tồn tại: 30CHƯƠNG 2. 32
MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VLĐ TẠI CÔNG TY TNHH NGỌC DIỆP: 32
2.2.1. Công ty cần chủ động hơn trong công tác huy động và sử dụng VLĐ: 32
2.2.2. Điều chỉnh cơ cấu nguồn VLĐ, đa dạng hóa nguồn tài trợ VLĐ nhằm đạt được kết cấu vốn tối ưu: 34
2.2.3. Thực hiện tốt kế hoạch hóa thu chi vốn bằng tiền, đảm bảo khả năng thanh toán và khả năng sinh lời của đồng vốn. 35
2.2.4. Tăng cường quản lý các khoản phải thu, có biện pháp để giảm khoản bị chiếm dụng nhiều như khoản phải thu khách hàng, giảm tỷ lệ các khoản phải thu so với phải trả: 36
2.2.5. Tăng cường quản lý tồn kho dự trữ: 38
2.2.6. Hoàn thiện chính sách tiêu thụ sản phẩm để đẩy mạnh tốc độ tiêu thụ sản phẩm tăng nhanh vòng quay của VLĐ: 40
2.2.7. Chú trọng phát huy nhân tố con người, đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân viên đặc biệt là cán bộ quản lý tài chính : 41
2.2.8. Các giải pháp khác. 42
2.3. Một số kiến nghị về chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước: 43


Xem Thêm: Một số giải pháp, kiến nghị nhằm tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vlđ tại công ty TNH
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp, kiến nghị nhằm tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vlđ tại công ty TNH sẽ giúp ích cho bạn.