Đề tài: Vốn KD và một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Cty cổ phần Xây dựng Đại Cát Thành


MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ VỐN KINH DOANH VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 3
I>Khái niệm và phân loại vốn kinh doanh: 3
1.Khái niệm vốn kinh doanh: 3
2. Phân loại theo đặc điểm luân chuyển của vốn: 4
3. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn: 14
3.1> Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ: 14
3.2>Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VCĐ: 15
3.3>Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VKD: 16


PHẦN II: TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẠI CÁT THÀNH 18
I. Khái quát chung về công ty 18
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Cổ phần Xây Dựng Đại Cát Thành: 18
1.1. Lịch sử hình thành và sự phát triển của Công ty. 18
1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức và chức năng nhiệm vụ. 19
2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần Xây Dựng Đại Cát Thành năm 2008 – 2009 (Xem bảng 1) 22
II.Vốn kinh doanh và nguồn hình thành vốn của công ty 25
1.Cơ cấu vốn và nguồn vốn của Công ty Cổ phần Xây Dựng Đại Cát Thành năm 2008-2009. 25
1.1 Về vốn kinh doanh: 25
1.2 Về nguồn vốn kinh doanh: 25
2.Tình hình quản lý vốn lưu động. (Xem bảng 3) 26
2.1 Quản lý vốn bằng tiền: 27
2.2 Quản lý các khoản phải thu: 27
2.3 Quản lý hàng tồn kho: 28
2.4 Xác định nhu cầu vốn lưu động: 28
2.5 Quản lý các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và tài sản lưu động khác: 28
2.6 Quản lý chi phí .: 28
3. Tình hình quản lý vốn cố định 29
3.1 Về khấu hao TSCĐ và quản lý tiền khấu hao TSCĐ: 30
3.2 Về mua sắm TSCĐ trong năm 2008 công ty đã mua sắm thêm TSCĐ sau (xem bảng số 5): 31
3.3 Tình hình huy động TSCĐ vào hoạt động sản xuất kinh doanh như sau: 32
3.4 Về tình hình tăng, giảm TSCĐ 32
3.5 Về sửa chữa lớn TSCĐ: (xem bảng số 7) 32
3.6 Để phòng ngừa rủi ro và bảo toàn vốn: 33
3.7 Về đầu tư tài chính dài hạn ra bên ngoài doanh nghiệp : 34
4. Hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty: (xem bảng số 8) 34
4.1 Hiệu quả sử dụng VLĐ: 34
4.2 Hiệu quả sử dụng VCĐ: (xem bảng số 9) 35
4.3 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh (xem bảng số 10) 36


PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẠI CÁT THÀNH 37
I. Những đánh giá về tình hình kinh doanh và quản lý vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây Dựng Đại Cát Thành: 37
1. Những thuận lợi và khó khăn: 37
1.1. Thuận lợi: 37
1.2. Khó khăn: 37
2. Một số đánh giá về tình hình quản lý vốn kinh doanh tại Công ty: 37
2.1 Những ưu điểm: 37
2.2 Những tồn tại: 38
II. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý và sử dụng VKD tại Công ty Cổ phần Xây Dựng Đại Cát Thành: 39
1. Các giải pháp quản lý VLĐ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ: 39
2.Các giải pháp quản lý VCĐ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng VCĐ: 44
3 Các giải pháp huy động vốn: 45
4 Các giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng VKD: 46


Xem Thêm: Vốn kinh doanh và một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần Xâ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vốn kinh doanh và một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần Xâ sẽ giúp ích cho bạn.