Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Thực trạng và Một số Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần lương thực Hà Sơn B

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng và Một số Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần lương thực Hà Sơn B


  Đề tài: Thực trạng và Một số Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Cty cổ phần lương thực Hà Sơn Bình


  LỜI NÓI ĐẦU

  Nước ta đã chuyển sang nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là xu thế tất yếu, là đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta. Do đó, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh là một nhu cầu tất yếu khách quan của mọi hình thái kinh tế xã hội.


  Bất cứ một doanh nghiệp nào muốn tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh đều phải có một lượng vốn nhất định. Song, không phải doanh nghiệp nào cũng có thể sử dụng một cách hiệu quả lượng vốn mà mình có. Mặt khác, vốn kinh doanh là điều kiện cần thiết để doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển trong cơ chế thị trường - đặc biệt là trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế. Vì vậy, doanh nghiệp phải tính đến việc sử dụng vốn hiệu quả như thế nào?


  Hiện nay, tuy phần lớn các doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần nhưng 51% vốn của doanh nghiệp vẫn do Nhà nước cấp và nắm giữ. Do đó, hiệu quả sử dụng vốn chưa cao. Nếu tiếp tục hoạt động như trước kia thì vốn sẽ thành lực cản rất lớn đối với sự phát triển của chính doanh nghiệp. Chính vì vậy, vấn đề nâng cao hiệu quả kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp là một vấn đề bức xúc đối với toàn bộ nền kinh tế.


  Việt Nam là một nước nông nghiệp nhiệt đới nên ngành lương thực đóng một vai trò cực kỳ quan trọng và có ý nghĩa đối với sự phát triển của đất nước. Công ty cổ phần lương thực Hà Sơn Bình tuy chỉ là một bộ phận của Tổng công ty lương thực miền Bắc nhưng lại chịu trách nhiệm quản lý, điều khiển 7 đơn vị trực thuộc trong toàn bộ tỉnh Hà Tây và Hoà Bình nên cần phải có những biến đổi sâu sắc về quản lý sản xuất, quản lý tài chính và đặc biệt là phải tính đến hiệu quả sử dụng vốn để thu được nhiều lợi nhuận cho công ty nói riêng và toàn ngành lương thực nói chung.


  Qua thời gian thực tập tại Công ty cổ phần lương thực Hà Sơn Bình đã giúp em hiểu biết thêm và nhận thức được tầm quan trọng của vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh nói riêng, hoạt động Thương mại nói chung và cụ thể là tại Công ty cổ phần lương thực Hà Sơn Bình. Qua đó em đã quyết định lựa chọn đề tài tốt nghiệp của mình là: "Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần lương thực Hà Sơn Bình"


  Kết cấu của báo cáo chuyên đề tốt nghiệp, ngoài phần mở đầu và kết luận, bao gồm 3 phần chính:

  - Chương I: Vốn và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp thoơng mại.

  - Chương II: Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần lương thực Hà Sơn Bình.

  - Chương III: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần lương thực Hà Sơn Bình.


  MỤC LỤC​

  Lời nói đầu 1

  Chương I: Vốn và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp thương mại


  1.1. Vốn 3

  1.1.1. Khái niệm về vốn 3

  1.1.2. Phân loại vốn 7

  1.1.2.1. Đứng trên giác độ pháp luật 7

  a) Vốn pháp định 7

  b) Vốn điều lệ 8

  c) Vốn có quyền biểu quyết 8

  1.1.2.2. Đứng trên giác độ chu chuyển vốn kinh doanh 8

  a) Vốn lưu động 8

  b) Vốn cố định 10

  1.1.2.3 Đứng trên giác độ hình thành vốn 13

  a) Vốn đầu tư ban đầu 13

  b) Vốn bổ sung 14

  c) Vốn liên doanh 14

  d) Vốn đi vay 14

  1.2. Hiệu quả sử dụng vốn ở doanh nghiệp thương mại 14

  1.2.1. Quan niệm về hiệu quả sử dụng vốn ở doanh nghiệp thương mại 14

  1.2.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp thương mại 16

  1.2.2.1. Chỉ tiêu phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp thương mại 16

  1.2.2.2. Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn cố định ở doanh nghiệp thương mại 22

  1.2.2.3. Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp thương mại 23


  Chương II: Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần lương thực Hà Sơn Bình 26

  2.1. Khái quát về công ty cổ phần lương thực Hà Sơn Bình 26

  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần lương thực Hà Sơn Bình 26

  2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần lương thực Hà Sơn Bình 27

  2.1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty cổ phần lương thực Hà Sơn Bình 27

  2.1.2.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận, phòng ban trong Công ty cổ phần lương thực Hà Sơn Bình 29

  a) Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần lương thực Hà Sơn Bình 29

  b) Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận, phòng ban trong Công ty cổ phần lương thực Hà Sơn Bình 31

  2.1.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần lương thực Hà Sơn Bình 34

  2.1.3.1. Tính chất hàng hoá kinh doanh 34

  a) Cơ chế và chủ thể cung ứng hàng hoá thay đổi 34

  b) Tính chất nguồn hàng hoá thay đổi 35

  c) Tính chất mùa vụ của hàng hoá 35

  d) Tác động của quy luật thị trường đến hàng hoá 36

  2.1.3.2. Phương thức hoạt động 36

  a) Về tổ chức thu mua lương thực 36

  b) Về chỉ đạo giá cả 37

  c) Về xuất khẩu lương thực 37

  d) Về tiêu thụ nội địa 38

  e) Về dự trữ lưu thông và sử dụng quỹ bình ổn giá 38

  2.1.3.3. Những thuận lợi và khó khăn trong sản xuất kinh doanh 39

  a) Thuận lợi 39

  * Về mặt khách quan 39

  * Về mặt chủ quan 40

  b) Khó khăn 41

  2.1.3.4. Đặc điểm về thị trường 42

  2.1.3.5. Đặc điểm về đối thủ cạnh tranh 43

  2.1.3.6. Đặc điểm về nguồn hàng cung ứng 44

  2.1.3.7. Đặc điểm về khách hàng 44

  2.1.3.8. Đặc điểm về vốn và nguồn vốn 45

  2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần lương thực Hà Sơn Bình 46

  2.2.1. Thực trạng về sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần lương thực Hà Sơn Bình 46

  2.2.2. Thực trạng về nhân lực - đội ngũ lao động 47

  2.2.3. Thực trạng về tiêu thụ sản phẩm 49

  2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần lương thực Hà Sơn Bình 51

  2.3.1. Cơ chế quản lý và sử dụng vốn kinh doanh của Công ty cổ phần lương thực Hà Sơn Bình 51

  2.3.2. Phân tích tình hình tài chính 53

  2.3.3. Phân tích cơ cấu tài sản của công ty 57

  2.3.4. Phân tích nguồn vốn kinh doanh và cơ cấu vốn 58

  2.3.5. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 61

  2.3.5.1. Phân tích hiệu quả sử dụng tổng vốn 61

  2.3.5.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định 61

  a) Tình hình sử dụng vốn cố định 62

  b) Tình hình bảo toàn và phát triển vốn cố định 63

  c) Hiệu quả sử dụng vốn cố định 63

  2.3.5.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động 66

  a) Cơ cấu vốn lưu động 66

  b) Tình hình bảo toàn và phát triển vốn lưu động 71

  c) Hiệu quả sử dụng vốn lưu động 72

  2.4. Đánh giá chung về tình hình và hiệu quả sử dụng vốn của Công ty cổ phần lương thực Hà Sơn Bình 75

  2.4.1. Những thành công 75

  2.4.2. Những hạn chế 76


  Chương III: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần lương thực Hà Sơn Bình 77

  3.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định 77

  3.1.1. Kiểm kê, đánh giá lại tài sản cố định 77

  3.1.2. Xử lý tài sản chờ thanh lý nhằm giảm tình trạng ứ đọng vốn, tăng hiệu quả sử dụng vốn cố định 78

  3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động 79

  3.2.1. Xác định nhu cầu vốn lưu động hợp lý trong kinh doanh 79

  3.2.2. Tăng cường công tác quản lý công nợ 80

  3.2.3. Hoàn thiện công tác tồn kho dự trữ nhằm làm tăng vòng quay vốn lưu động 81

  3.2.4. Đa dạng hoá các hình thức huy động vốn để có chi phí vốn thấp nhất 82

  3.3. Một số giải pháp khác

  3.3.1. Xác định cơ cấu nguồn vốn hợp lý theo sự phát triển của quy mô kinh doanh 82

  3.3.2. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho người lao động 83

  3.3.3. Đẩy mạnh công tác thu hồi nợ, cải thiện tình hình thanh toán trong công ty 84

  3.3.4. Tăng cường liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài 85

  Kết luận 87

  Danh mục tài liệu tham khảo 88


  Xem Thêm: Thực trạng và Một số Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần lương thực Hà Sơn B
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và Một số Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần lương thực Hà Sơn B sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status