Đề tài: Hiệu quả sử dụng vốn và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Xí nghiệp sản xuất và cung ứng vật tư Hà Nội


MỤC LỤC

Lời mở đầu


Chương I: Kết quả về tình hinh hoạt động của xí nghiệp sản xuất
và cung ứng vật tư Hà Nội 3
I/ Quá trình hình thành phát triển của xí nghiệp 3
1/ Quá trình hình thành, phát triển , đặc điểm của xí nghiệp 3
2/ Chức năng nhiệm vụ của xí nghiệp 4
3/ Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của xí nghiệp 5
a. Phòng kế hoạch kỹ thuật và chỉ huy sản xuất 6
a.1 Chức năng 7
a.2 Nhiệm vụ 7
b. Phòng tổ chức hành chính nhân sự 7
b.1 Chức năng 7
b.2 Nhiệm vụ 7
c. Phòng tài chính kế toán thống kê 7
c.1 Chức năng 8
c.2 Nhiệm vụ 8
d. Phòng kinh doanh dịch vụ 8
d.1 Chức năng 8
d.2 Nhiệm vụ
II/ Một số kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh xí nghiệp đạt được trong thời
gian gần đây 10


Chương II: Tình hình quả lý vốn của xí nghiệp sản xuất và cung ứng vật
tư Hà Nội 12

I/ Tình hình thực tế về vốn của xí nghiệp 12
1/ Tình hình tài chính của xí nghiệp 12
2/ Tình hình đảm bảo nguồn vốn của xí nghiệp 14
3/ Kết cấu vốn của xí ngiệp 14
a. Cơ cấu vốn cố định 14
b. Cơ cấu vốn lưu động 15
II/ Những kết quả đạt được và những tồn tại cần khắc phục trong quản lý vốn của
xí nghiệp 17
1/ Những kết quả đạt được 17
a. Hiệu quả sư dụng vốn cố định 18
b. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động 21
2/ Những tồn tại cần khắc phục 24
a. Hạn chế của việc sử dụng vốn cố định 24
b. Hạn chế của việc sử dụng vốn lưu động 25


Chương III : Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
của xí nghiệp 29
I/ Định hướng về hoạt động của xí nghiệp trong thời gian tới 29
II/ Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 29
1/ Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định 29
a. Giải pháp đầu tư đổi mới tài sản cố định 30
b. Giải pháp nâng cao năng suất lao động 30
c. Giải pháp tăng hiệu quả sử dụng kho 30
2/ Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động 30
a. Giải pháp tăng vòng quay của vốn lưu động 30
b. Giải pháp về chi phí sản xuất kinh doanh 31


KẾT LUẬN 32


Xem Thêm: Hiệu quả sử dụng vốn và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Xí nghiệp sản xuất và cung ứ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hiệu quả sử dụng vốn và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Xí nghiệp sản xuất và cung ứ sẽ giúp ích cho bạn.