Đề tài: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn SXKD của xí nghiệp 11 - Cty xây dựng 319- Bộ quốc phòng


Mục lục

Lời nói đầu 1Phần I: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là mục tiêu hàng đầu của doanh nghiệp 2

1- Vốn kinh doanh và vai trò của vốn . 2

- Vốn kinh doanh 2

- Vai trò của vốn . 2

2- Phân loại cơ cấu vốn kinh doanh . 3

a- Căn cứ theo nguồn hình thành vốn 3

b- Căn cứ vào kinh nghiệm của vốn 3

3- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp 7

a- Vì sao các doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 7

b- Cách tính các chỉ tiêu 7

c- Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 10Phần II: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của xí nghiệp 11 - Công ty 319 Bộ Quốc phòng 12

A- Khái quát quá trình hình thành và phát triển một số đặc điểm của xí nghiệp 11 - Công ty 319 Bộ Quốc phòng . 12

1- Lịch sử hình thành và phát triển của xí nghiệp 11 - Công ty 319 Bộ Quốc phòng 12

2- Chức năng nhiệm vụ của xí nghiệp 1 - Công ty 319 Bộ Quốc phòng 12

3- Cơ cấu sản xuất . 14

4- Cơ cấu tổ chức quản lý 15

5- Đặc điểm lao động 17

6- Máy móc thiết bị 18

B- Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của xí nghiệp 11 - Công ty 319 Bộ Quốc phòng 18

1- Kết quả sản xuất kinh doanh của xí nghiệp 1998 - 2000 . 18

2- Cơ cấu nguồn vốn của xí nghiệp 11 - Công ty 319 Bộ Quốc phòng. 21

3- Phân tích hiệu quả sử dụng vốn 23

3.1. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định . 23

3.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động 24

3.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 24

C- Đánh giá nhận xét kết quả sử dụng vốn kinh doanh của xí nghiệp 11 - Công ty 319 Bộ Quốc phòng 25

1- Những thành công chủ yếu trong những năm qua của việc sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của xí nghiệp 11 - Công ty 319 Bộ Quốc phòng . 25

2- Những hạn chế và nguyên nhân sử dụng vốn chưa có hiệu quả vào lĩnh vực sản xuất lao động của xí nghiệp 11 - Công ty 319 Bộ Quốc phòng 26Phần III: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của xí nghiệp 11 - Công ty 319 Bộ Quốc phòng . 28

I- Một số định hướng và phát triển của xí nghiệp 28

II- Một số biện pháp cơ bản về quản lý vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp 11 29

1- Biện pháp 1 29

2- Biện pháp 2 30

3- Biện pháp 3 30

4- Biện pháp 4 31

5- Biện pháp 5 31


Kết luận 33


Xem Thêm: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của xí nghiệp 11 - công ty x
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của xí nghiệp 11 - công ty x sẽ giúp ích cho bạn.