Đề tài: Thực trạng nghiệp vụ huy động vốn tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Bắc Kạn


MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1


CHƯƠNG I: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 3
I. Vai trò, chức năng của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường: 3
1-Vai trò của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường. 3
2- Chức năng cơ bản của NHTM : 6
II. Các nghiệp vụ của NHTM và ý nghĩa của nguồn vốn huy động trong hoạt động kinh doanh của NHTM . 10
1- Các nghiệp vụ của NHTM . 10
2- Các loại nguồn vốn huy động của NHTM : 15
3- Ý nghĩa của nguồn vốn huy động đối với nền kinh tế và hoạt động kinh doanh NH. 15
4- Sự cần thiết phải tăng cường huy động vốn trong các NHTM : 18
5. Các biện pháp tạo vốn của NHTM : 19
Các hình thức tạo vốn khác 23
III. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác huy động vốn của NHTM . 24
1- Yếu tố lãi suất huy động 24
2- Cơ sở vật chất kỹ thuật của Ngân hàng 24
3- Tính đa dạng của các hình thức huy động vốn 25
4- Uy tín và vị thế của Ngân hàng 25
5- Địa điểm và màng lưới huy động 25
6- Các dịch vụ do Ngân hàng cung ứng 25
7- Chính sách kinh doanh của Ngân hàng 26
8- Các nhân tố khác 26
IV. Kế toán huy động vốn của NHTM 27
1- Nguồn vốn tiền gửi: 27
2- Mở và sử dụng tài khoản tiền gửi: 29
3- Phát hành giấy tờ có giá của Ngân hàng thương mại. 35


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PTNT TỈNH BẮC KẠN 35
I. Tình hình hoạt động kinh doanh của NH no&PTNT tỉnh Bắc kạn. 36
II. Phân tích tổng quát về nguồn vốn huy động tại nhno&PTNT tỉnh Bắc kạn. 37
1- Có cấu nguồn vốn. 37
2- Sử dụng vốn: 40
3- Các mặt hoạt động khác: 42
4- Kết quả kinh doanh: 42
III. Thực trạng kế toán huy động vốn tại NHNo& PTNT tỉnh Bắc Kạn. 43
1- Tình hình mở tài khoản tại NHNo&PTNT tỉnh Bắc Kạn. 43
2- Phân tích tình hình các loại tài khoản tiền gưỉ tại NHNo&PTNT tỉnh Bắc kạn. 44
3- Thành tựu, tồn tại và nguyên nhân chủ yếu: 47


CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNGVỐN TẠI NHNO&PTNT TỈNH BẮC KẠN 51
I. Sự cần thiết phải đẩy mạnh công tác huy động vốn. 51
1- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 51
2- Tập trung xây dựng và nâng cấp kết cấu cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội và phát triển đô thị. 51
3- Phát triển công nghiệp, thương nghiệp, du lịch, dịch vụ. 51
II. Định hướng hoạt động huy động vốn của chi nhánh ngân hàng No&PTNT tỉnh Bắc kạn . 52
III. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả nghiệp vụ huy động vốn tại Ngân hàng No&PTNT tỉnh Bắc kan: 52
A- Những giải pháp. 52
* Mở rộng và đa dạng hóa các hình thức huy động vốn. 53
2 - Vận dụng lãi suất huy động vốn linh hoạt, hấp dẫn. 56
3- Nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng vốn. 58
5 - Mở rộng mạng lưới huy động vốn, xây dựng một mạng lưới huy động vốn có hiệu quả. 59
6 - Tăng cường hoạt động Marketing trong việc huy động vốn. 59
* Làm tốt hơn công tác nghiên cứu khách hàng. 60
7- Phải hoàn thiện chính sách đối với người lao động trong chi nhánh. 62
8. Nâng cao chất lượng phục vụ, củng cố uy tín của Ngân hàng. 63
9. Tiếp tục đổi mới và hiện đại hoá công nghệ Ngân hàng. 64
B- Những kiến nghị và đề xuất nhằm thực hiện tốt giải pháp nâng cao nghiệp vụ huy động vốn tại chi nhánh NHNo& PTNT Tỉnh Bắc Kạn. 65


KẾT LUẬN 68


Xem Thêm: Thực trạng nghiệp vụ huy động vốn tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Bắc Kạn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng nghiệp vụ huy động vốn tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Bắc Kạn sẽ giúp ích cho bạn.