Đề tài: Kế hoạch vốn đầu tư và Giải pháp huy động vốn đầu tư cho thời kỳ kế hoạch 2006-2010


MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG 1: Lí LUẬN CHUNG 2
1.Vốn đầu tư : 2
1.1.Khái niệm 2
1.2.Vai trò của vốn đầu tư với phát triển kinh tế: 2
2.Kế hoạch khối lượng vốn đầu tư : 2
2.1.Khái niệm : 2
2.2.Nhiệm vụ : 2
2.3.Mối quan hệ trực tiếp của kế hoạch vốn đầu tư với các kế hoạch khác : 3
II.Nguồn hình thành vốn đầu tư 3
1.Tiết kiệm trong nước 3
2.Tiết kiệm ngoài nước 3
III.Phương pháp lập kế hoạch khối lượng vốn đầu tư 4
1.Xác định nhu cầu tích luỹ 4
2.Cân đối các nguồn hỡnh thành vốn đầu tư 4
IV.Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư ở Trung Quốc 4


CHƯƠNG 2: KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ THỜI KỲ KẾ HOẠCH 2006-2010 7
I.Kế hoạch vốn đầu tư thời kỳ kế hoạch 2006-2010 7
1.Nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch 5 năm 2006 - 2010 7
2.Kế hoạch vốn đầu tư thời kỳ kế hoạch 2006-2010-những nhiệm vụ chủ yếu 8
II.Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư thời kỳ 2006-2008 15
1. Về quy mô tổng vốn đầu tư 15
2. Về cơ cấu vốn đầu tư : 18
III. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch giai đoạn 2006-2008 và nhiệm vụ còn lại giai đoạn 2009-2010 20
1. Đánh giá 20
2. Nhiệm vụ còn lại trong những tháng còn lại 2008 đến 2010 23


CHƯƠNG 3:CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH 26
I.Dự báo các nhân tố ảnh hưởng đến KH thu hút vốn đầu tư của năm 2009-2010 26
1.Cơ hội 26
2.Thách thức 26
I. Ma trận SWOT về huy động vốn đầu tư giai đoạn 2006-2010 27
II.Giải pháp huy động hiệu quả nguồn vốn đầu tư 28
1. Giải pháp huy động vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI 28
2. Nguồn vốn tài trợ phát triển chính thức ODA. 29
3. Giải pháp huy động vốn đầu tư trong nước 30
III.Giải pháp sử dụng hợp lý nguồn vốn đầu tư 31

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN 36


Xem Thêm: Kế hoạch vốn đầu tư và Giải pháp huy động vốn đầu tư cho thời kỳ kế hoạch 2006-2010
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế hoạch vốn đầu tư và Giải pháp huy động vốn đầu tư cho thời kỳ kế hoạch 2006-2010 sẽ giúp ích cho bạn.