Đề tài: Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Cty cổ phần may Sơn Hà


LỜI MỞ ĐẦU


CHƯƠNG I – VỐN VÀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP
1- Vốn trong doanh nghiệp
1.1- Khái niệm vốn và vai trò của vốn đối với doanh nghiệp
* Khái niệm vốn
*Vai trò của vốn đối với doanh nghiệp
1.2- Phân loại vốn
* Theo giác độ pháp luật
- Vốn pháp định
- Vốn điều lệ
* Theo giác độ nguồn gốc hình thành
- Vốn ban đầu
- Vốn bổ sung
* Theo giác độ quyền sở hữu
- Vốn chủ sở hữu
- Vốn nợ
2- Huy động vốn của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường
2.1 – Sự cần thiết phải huy động vốn
2.2 - Các phương thức huy động vốn của doanh nghiệp
2.2.1 – Tăng vốn chủ sở hữu
2.2.1.1 - Tăng vốn góp ban đầu
2.2.1.2 - Bổ sung từ lợi nhuận không chia
2.2.1.3- Phát hành cổ phiếu
2.2.2 - Vay nợ
2.2.2.1- Tín dụng ngân hàng
2.2.2.2- Tín dụng thương mại
2.2.2.3- Phát hành trái phiếu công ty
3- Điều kiện và khả năng huy động vốn của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường
3.1- Các điều kiện nội tại của doanh nghiệp
3.1.1 Chi phí vốn của doanh nghiệp
* Định nghĩa chi phí vốn
* Chi phí của nợ vay
* Chi phí cổ phiếu ưu tiên
* Chi phí của lợi nhuận không chia
* Chi phí cổ phiếu thường mới
* Chi phí trung bình của vốn
3.1.2- Cơ cấu vốn của doanh nghiệp – Nhân tố tác động :
- Rủi do kinh doanh
- Chính sách thuế
- Khả năng tài chính của doanh nghiệp
- Sự “bảo thủ” hay “phóng khoáng” của nhà quản lý
3.2- Các điều kiện khác:
- Quy mô và cơ cấu của doanh nghiệp
- Trình độ khoa học - kỹ thuật và trình độ quản lý
- Thái độ của chủ doanh nghiệp
- Uy tín của chủ doanh nghiệp


CHƯƠNG II
THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SƠN HÀ
1. Tổng quan về công ty
1.1 - Quá trình hình thành và phát triển
- Giới thiệu về công ty
- Khái quát quá trình phát triển của công ty
- Đặc điểm tự nhiên và kinh tế xã hội ảnh hưởng đến công ty
- Một số kết quả đạt được trong 3 năm : 2005 -2007
1.2- Chức năng nhiệm vụ của công ty
- Tổ chức bộ máy quản lý
+ Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty
+ Chức năngnhiệm vụ của các phòng ban
- Tổ chức sản xuất của công ty
+ Sơ đồ bộ máy phân xưởng sản xuất
+ Quy trình công nghệ
+ Quy trình sản xuất
1.3- Những nét chính về hoạt động kinh doanh của công ty
- Gia công xuất khẩu
- Uỷ thác xuất khẩu
- Sản xuất hàng FOB
2- Thực trạng về vốn và phương thức huy động vốn tại công ty cổ phần may Sơn Hà
2.1- Thực trạng nguồn vốn tại công ty cổ phần may Sơn Hà
- Cơ cấu vốn theo hình thức sở hữu của công ty
+ Số liệu trong 3 năm : 2005 - 2007
+ Biểu đồ cơ cấu theo hình thức sở hữu
- Cơ cấu vốn theo hình thức luân chuyển của công ty
+ Số liệu trong 3 năm : 2005-2007
+ Biểu đồ cơ cấu theo hình thức luân chuyển của công ty
2.2- Các phương thức huy động vốn của công ty
- Bảng số liệu về nợ phải trả và vốn chủ sở hữu 3 năm : 2005-2007
- Phân tích :
+ Vốn tín dụng ngân hàng
+ Vốn tín dụng thương mại
+ Nguồn vốn kinh doanh
+ Lợi nhuận chưa phân phối
+ Nguồn vốn đầu tư XDCB
+ Các nguồn khác
2.3- Đánh giá thực trạng về vốn và hoạt động huy động vốn tại công ty cổ phần may Sơn Hà
- Thực trạng huy động vốn tại công ty .
- Tồn tại và khó khăn
+ Khách quan
+ Chủ quan
- Đánh giá chung


CHƯƠNG III
GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SƠN HÀ

1- Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới
- Về ngành nghề kinh doanh
- Về cơ cấu nguồn vốn
- Về quản lý nguồn vốn
- Một số chỉ tiêu năm 2008 .
- Định hướng chiến lược trong 5 năm tới
2- Giải pháp tăng cường huy động vốn tại công ty cổ phần may Sơn Hà
- Đối với nguồn vốn nội bộ công ty
- Đối với nguồn vốn tín dụng ngân hàng
- Đối với vốn tín dụng thương mại
- Đối với vốn huy động từ phát hành trái phiếu
- Đối với huy động từ phát hành cổ phiếu
- Đối với các nguồn khác
3- Một số kiến nghị
3.1 - Giải pháp đối với công ty
3.2- Đối với các cơ quan quản lý cấp trên
3.3- Đối với các ngân hàng thương mại


KẾT LUẬN


Xem Thêm: Giải pháp tăng cường huy động vốn tại công ty cổ phần may Sơn Hà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp tăng cường huy động vốn tại công ty cổ phần may Sơn Hà sẽ giúp ích cho bạn.