Đề tài: Một số Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ tại Cty xây dưng Sông Đà 11


Lời mở đầu 1


Chương 1: Lý luận chung về quản lý và sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp 8
I. Khái niệm, phân loại và vai trò của vốn lưu động trong doanh nghiệp . 8
1. Khái niệm. 8
2. Phân loại vốn lưu động. 9
2.1 Đặc điểm luân chuyển của vốn lưu động. 9
2.2 Hình thái biểu hiện của vốn lưu động. 10
2.3 Nguồn hình thành vốn lưu động. 11
2.3.1 Nguồn vốn chủ sở hữu. 11
2.3.2 Nguồn vốn tín dụng (vốn vay). 12
3. Vai trò của vốn lưu động. 13
4. Những nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu vốn lưu động. 14
II. Quản lý và sử dụng vốn lưu động 16
1. Yêu cầu đối với việc quản lý vốn lưu động. 16
2. Nội dung cơ bản của quản lý vốn lưu động. 17
2.1 Quản lý tiền mặt. 17
2.2 Quản lý các khoản phải thu, phải trả. 20
2.3 Quản lý hàng tồn kho. 22
III. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động. 24
1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời. 24
1.1. Hệ số sinh lời: 24
1.2. Hệ số đảm nhiệm của vốn lưu động: 25
2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh tốc độ luân chuyển. 25
2.1 Số vòng quay vốn lưu động. 25
2.2 Thời gian trung bình một vòng luân chuyển vốn lưu động. 25
3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng của từng bộ phận cấu thành vốn lưu động. 26
3.1 Vòng quay các khoản phải thu. 26
3.2 Kỳ thu tiền bình quân được xác định bằng công thức. 26
3.3 Kỳ trả tiền bình quân. 27
3.4 Thời gian quay vòng hàng tồn kho. 27
3.5 Thời gian quay vòng tiền mặt (C.C.C). 28
4. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán. 28
4.1 Hệ số thanh toán hiện thời (CR). 29
4.2 Hệ số thanh toán nhanh (QR). 29
4.3 Hệ số thanh toán bằng tiền (tức thời). 29
VI. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp . 30
1. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp . 30
2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp . 31
2.1 Nhân tố khách quan. 31
2.2 Những nhân tố chủ quan. 33
Bên cạnh những nhân tố khách quan kể trên các nhân tố chủ quan cũng có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp đó là các nhân tố. 33
3. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp . 34


Chương 2: Thực trạng công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty xây dựng sông đà 11
I. Vài nét khái quát về công ty xây dựng Sông Đà 11. 36
1. Quá trình hình thành và phát triển: 36
1.1 Giai đoạn 1: Trước tháng 5 năm 1993. 36
1.2 Giai đoạn 2: Từ tháng 5 năm 1993 đến nay. 37
2. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của chi nhánh. 37
2.1 Chức năng của chi nhánh. 37
2.2 Nhiệm vụ của chi nhánh. 37
2.3 Cơ cấu tổ chức quản lý kinh doanh của chi nhánh. 38
2.3.1 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban. 38
2.3.2 Cơ cấu hệ thống tổ chức sản xuất – thi công của chi nhánh: 40
3. Khái quát tình hình hoạt động của chi nhánh trong hai năm 2001 và 2002. 41
Chỉ tiêu 41
II. Thực trạng tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty. 43
1. Tình hình nguồn vốn lưu động trong kinh doanh của chi nhánh. 43
1.1 Cơ cấu vốn của chi nhánh trong 2 năm 2001 - 2002 44
1.2 Tình hình kết cấu vốn lưu động của chi nhánh. 45
1.3 Nguồn hình thành vốn lưu động. 47
2. Thực tế công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động tại chi nhánh. 49
2.1 Phân tích tình hình quản ly vốn bằng tiền. 49
2.2 Quản lý các khoản phải thu. 51
2.3 Quản lý vốn vật tư hàng hoá. 53
III. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại chi nhánh. 56
1. Hệ số sinh lời vốn lưu động. 56
1.1 Hệ số sinh lời của vốn lưu động: 57
1.2 hệ số đảm nhiệm của vốn lưu động. 58
2. Tốc độ luân chuyển của vốn lưu động. 59
3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng của từng bộ phận cấu thành vốn lưu động. 61
3.1 Hiệu quả sử dụng vốn bằng tiền. 62
3.1.1 Vòng quay tiền mặt. 63
3.1.2 Kỳ luân chuyển tiền bình quân. 63
3.2 Hiệu quả sử dụng vốn trong thanh toán. 63
3.2.1 Vòng quay các khoản phải thu. 63
3.2.2 Kỳ thu tiền bình quân. 64
3.3 Hiệu quả sử dụng vốn vật tư hàng hoá. 65
4. Khả năng thanh toán của chi nhánh. 65
4.1 Hệ số thanh toán hiện thời . 66
4.2 Hệ số thanh toán nhanh. 67
4.3 Hệ số thanh toán tức thời . 67
IV. Đánh giá chung về công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động của chi nhánh trong hai năm 2001 và 2002. 69
1. Những kết quả đạt được : 69
2.Những vấn đề tồn tại: 70


Chương 3: Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty xây dựng Sông đà 11. 72
I. Mục tiêu và định hướng phát triển của chi nhánh trong thời gian tới. 72
1. Mục tiêu: 72
2. Định hướng: 73
II. Một số kiến nghị. 73
1. Tăng cường công tác quản trị. 74
2. Nâng cao chất lượng công tác phân tích tài chính . 74
3. Kế hoạch hoá nguồn vốn. 75
4. Quản lý và sử dụng các khoản mục của nguồn vốn lưu động hữu hiệu hơn. 77
4.1 Quản lý và sử dụng vốn bằng tiền. 77
4.2 Quản lý vốn trong thanh toán. 78
4.2.1 Tìm hiểu rõ thực trạng nguồn vốn của các công trình mà chi nhánh thi công. 78
4.2.2 Thực hiện tốt công tác hoàn thiện hồ sơ quyết toán. 78
4.2.3 Nhất quán chính sách thu hồi công nợ. 79
4.3 Tăng cường công tác quản lý và sử dụng hàng lưu kho. 80
5. Quản lý chi phí phát sinh và thiệt hại trong sản xuất. 81
6. Hoàn thiện công tác giao khoán. 81
7. Một số giải pháp khác. 83
8. Một số kiến nghị với nhà nước và cơ quan cấp trên. 84
8.1 Kiến nghị với nhà nước. 84
8.2 Kiến nghị với công ty xây dựng Sông Đà 11. 85


Kết luận 86


Xem Thêm: Một số Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ tại công ty xây dưng Sông Đà 11
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ tại công ty xây dưng Sông Đà 11 sẽ giúp ích cho bạn.