Đề tài: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ ở Cty Gốm xây dựng Hữu Hưng


Mục lục

Lời mở đầu 1


Phần I: Những vấn đề lý luận về vốn lưu động trong doanh nghiệp 2
I. Vốn lưu động trong doanh nghiệp 2
1. Khái niệm và đặc điểm vốn lưu động trong doanh nghiêp 2
2. Vai trò của vốn lưu động đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 3
3. Phân loại vốn lưu động 4
4. Kết cấu vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng 6
II. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp . 7
1. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp 7
2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp 8
III. Một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp . 13
1. Xác định đúng đắn nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp . 13
2. Quản trị vốn tồn kho dự trữ 17
3. Quản trị các khoản phải thu. 18
4. Quản trị vốn tiền mặt. 19


Phần II: Thực trạng sử dụng vốn lưu động ở Công ty Gốm xây dựng Hữu Hưng 22
I. Đặc đểm chung của Công ty Gốm xây dựng Hữu Hưng 22
1. Quá trình hình thành và phát triển 22
2. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm. 23
3. Đặc điểm cơ cấu và tổ chức quản lý 26
4. Đặc điểm tổ chức bộ máy Kế toán. 27
II. Tình hình sử dụng vốn lưu động ở Công ty Gốm xây dựng Hữu Hưng 30
1. Phân tích khái quát về cơ cấu nguồn vốn và tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty. 30
1.1. Phân tích khái quát về cơ cấu nguồn vốn 30
1.2. Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty. 32
2. Phân tích tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động ở Công ty 34
2.1. Phân tích khái quát về kết cấu vốn lưu động 34
2.2. Phân tích tình hình quản trị hàng tồn kho 35
2.3. Phân tích tình hình các khoản phải thu 37
2.4. Phân tích tình hình quản trị vốn bằng tiền và một số TSLĐ khác 40
2.5. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty. 41
III. Đánh giá tình hình sử dụng vốn lưu động tại Công ty Gốm xây dựng Hữu Hưng trong thời gian qua. 44
1. Một số thành tựu. 44
2. Những tồn tại và nguyên nhân 46


Phần III: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty Gốm xây dựng Hữu Hưng. 48
1. Biện pháp thứ nhất: Giải phóng hàng tồn kho, xác lập mức dự trữ hàng tồn kho tối ưu. 48
2. Biện pháp thứ hai: Cân đối giữa nợ ngắn hạn và nợ dài hạn, giữa nguồn vốn ngắn hạn và nguồn vốn dài hạn, xác lập cơ cấu nguồn tài trợ tối ưu. 50
3. Biện pháp thứ ba: Tăng cường công tác quản lý TSLĐ. 51
4. Biện pháp thứ tư: Bổ sung tiền mặt để nâng cao khả năng thanh toán. 52
5. Biện pháp thứ năm: Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho và dự phòng nợ phải thu khó đòi. 53
6. Biện pháp thứ sáu: Làm tốt công tác kế hoạch hoá tài chính , cụ thể là kế hoạch huy động và sử dụng vốn lưu động. 55


Kết luận 57
Danh mục tài liệu tham khảo 58Xem Thêm: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ ở công ty Gốm xây dựng Hữu Hưng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ ở công ty Gốm xây dựng Hữu Hưng sẽ giúp ích cho bạn.