Đề tài: Giải pháp nâng cao vai trò quản Lý và hiệu quả sử dụng vốn ở Tổng Cty đường sông Miền Bắc

MỤC LỤC
Phần mở đầu 1Chương 1: Vai trò và nội dung của quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở doanh nghiệp sản xuất 3
I- Vốn và quản lý vốn trong kinh doanh 3
1- Khái niệm về vốn sản xuất kinh doanh 3
2- Vốn cố định và vốn lưu động 4
II- Nội dung của hoạt động quản lý vốn trong kinh doanh 9
1- Nội dung hoạt động quản lý vốn cố định và vốn lưu động 9
III- Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản lý vốn và hiệu quả sử dụng vốn 18
1- Các nhân tố ảnh hưởng 18
2- Hiệu quả sử dụng vốn cố định và vốn lưu động 20
IV- Các giải pháp nhằm quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 26
1- Lựa chọn phương án kinh doanh, phương án sản phẩm 27
2- Lựa chọn và sử dụng hợp lý các nguồn lực 27
3- Tổ chức và quản lý tốt quá trình sản xuất kinh doanh 28
4- Mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật và sản xuất kinh doanh 29
5- Tổ chức tốt công tác hạch toán kế toán và phân tích hoạt động kinh tế 30


Chương II: Phân tích thực trạng quản lý và sử dụng vốn ở Tổng Công ty đường sông Miền Bắc 31
I- Thực trạng quản lý và sử dụng vốn ở Tổng Công ty đường sông Miền Bắc 31
1- Lịch sử hình thành 31
2- Nhiệm vụ chủ yếu của Tổng Công ty đường sông Miền Bắc 32
3- Cơ cấu tổ chức của Tổng Công ty đường sông Miền Bắc 32
II- Kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty sông Miền Bắc 33
1- Những thuận lợi và khó khăn của Tổng Công ty đường sông Miền Bắc 33
2- Những đặc điểm chủ yếu ảnh hưởng đến quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Tổng Công ty đường sông Miền Bắc 34
III- Phân tích hoạt động quản lý vốn kinh doanh của Tổng Công ty đường sông Miền Bắc Việt Nam 41
1- Vốn và cách thức huy động của Tổng Công ty 41
2- Phân tích tình hình quản lý vốn cố định 43
3- Tình hình quản lý vốn lưu động 50
III- Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của Tổng Công ty đường sông Miền Bắc 56
1- Tình hình sử dụng vốn ở Tổng Công ty đường sông Miền Bắc qua một số chỉ tiêu cơ bản 56
2- Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định 58
3- Hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở Tông Công ty đường sông Miền Bắc 61
4- Đánh giá chung công tác quản lý và hiệu quả sử dụng vốn ở Tổng Công ty đường sông Miền Bắc Việt Nam. 65


Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý và hiệu quả sử dụng vốn ở Tổng Công ty đường sông Miền Bắc 66
I- Những giải pháp cho tổng Công ty đường sông Miền Bắc 66
1- Phát huy cơ chế điều hoà vốn trong Tổng Công ty. 66
2- Cải tiến phương pháp khấu hao tài sản cố định 68
3- Thanh lý, bán bớt một số tàu quá cũ hoặc không còn phù hợp với yêu cầu của khách hàng 70
4- Hạn chế vốn lưu động bị chiếm dụng nhằm thu hồi vốn nhanh, tăng vòng quay của vốn 72
5- Hoàn thiện phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động định mức kỳ kế hoạch sát với nhu cầu vốn thực tế của Tổng Công ty 72
II- Một số kiến nghị với Nhà nước 77


Kết luận 78
Tài liệu tham khảo 79


Xem Thêm: Giải pháp nâng cao vai trò quản Lý và hiệu quả sử dụng vốn ở Tổng công ty đường sông Miền Bắc
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao vai trò quản Lý và hiệu quả sử dụng vốn ở Tổng công ty đường sông Miền Bắc sẽ giúp ích cho bạn.