Đề tài: Huy động và sử dụng vốn cho phát triển SXKD tại Cty Điện lực I


MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1Chương I Tổng quan về huy động và sử dụng vốn của Doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 3
1.1 Vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp 3
1.1.1.Vai trò của Vốn trong doanh nghiệp 5
1.1.2.Nội dung Vốn trong doanh nghiệp 6
1.1.2.1. Vốn Chủ sở hữu 7
1.1.2.2. Vốn Nợ 8
1.1.2.3. Vốn cố định 10
1.1.2.4. Vốn lưu động 11
1.2 Huy động và sử dụng Vốn cho hoạt động SXKD của doanh nghiệp 13
1.2.1 Huy động Vốn trong doanh nghiệp 13
1.2.1.1 Nguồn vốn tự tài trợ của doanh nghiệp 13
1.2.1.2. Nguồn vốn huy động từ bên ngoài doanh nghiệp 14
1.2.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn của doanh nghiệp 18
1.2.2.Sử dụng vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp . 20
1.2.2.1. Mục tiêu sử dụng vốn 20
1.2.2.2. Nội dung sử dụng vốn của doanh nghiệp 21
1.2.2.3.Hiệu quả sử dụng vốn 22
1.2.2.4. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn 22
1.2.2.4.1.Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng Vốn cố định 22
1.2.2.4.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng Vốn lưu động. 25
1.2.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng Vốn 26
1.2.2.5.1. Các chính sách quản lý kinh tế vĩ mô của nhà nước. 26
1.2.2.5.2. Các biến động của nền kinh tế 28
1.2.2.5.3. Các nhân tố từ phía doanh nghiệp 29


Chương II. Thực trạng huy động và sử dụng Vốn tại Công ty Điện lực I 31
2.1.Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty thời gian qua 31
2.2. Thực trạng huy động vốn tại công ty Đl I. 38
2.3. Thực trạng sử dụng vốn tại công ty Điện lực I. 41
2.3.1. Hiệu quả sử dụng vốn cố định của công ty. 42
2.3.2. Hiệu quả sử dụng Vốn lưu động. 46
2.4.Đánh giá thực trạng huy động và sử dụng vốn của công ty điên lựcI 49
2.4.1. Những kết quả đạt được 49
2.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân: 51


Chương III: Giải pháp nhằm tăng cường huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Điện lực I 55
3.1. Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới 55
3.2. Giải pháp tăng cường Huy động vốn tại Công ty Điện lực I 57
3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn tại Công ty Điện lực I 59
3.3.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn cố định 59
3.3.2.Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động 61
3.4. Một số giải pháp chung 63
3.5. Một số kiến nghị chung: 64
3.5.1. Kiến nghị đối với nhà nước: 64
3.5.2. Kiến nghị đối với Tổng công ty Điện lực Việt Nam : 64


KẾT LUẬN 65
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 65Xem Thêm: Huy động và sử dụng vốn cho phát triển sản xuất kinh doanh tại công ty Điện lực I
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Huy động và sử dụng vốn cho phát triển sản xuất kinh doanh tại công ty Điện lực I sẽ giúp ích cho bạn.