Đề tài: Sử dụng hiệu quả VLĐ tại Cty Cổ phần Xây dựng Miền Tây


MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1


CHƯƠNG I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG 3
1.1. Lý luận chung về vốn lưu động 3
1.1.1. Khái niệm 3
1.1.2. Vai trò của vốn lưu động trong sản xuất kinh doanh 4
1.1.3. Phân loại vốn lưu động 5
1.1.3.1. Căn cứ vào sự vận động của vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh 5
1.1.3.2. Căn cứ vào hình thái biểu hiện của vốn 6
1.1.4. Nguồn hình thành vốn lưu động 7
1.1.4.1. Căn cứ vào thời gian huy động và sử dụng vốn 7
1.1.4.2. Căn cứ theo quan hệ sở hữu vốn 9
1.1.5. Nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp 9
1.1.5.1. Phương pháp trực tiếp 10
1.1.5.2. Phương pháp gián tiếp 11
1.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động 12
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn lưu động 12
1.2.2. Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động 12
1.2.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động 16
1.2.3.1. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán 18
1.2.3.2. Số vòng quay các khoản phải thu 19
1.2.3.3. Kỳ thu tiền bình quân 19
1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động 20


CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MIỀN TÂY 21
2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 21
2.1.1. Lịch sử hình thành và sự phát triển của Công ty 21
2.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức và chức năng nhiệm vụ 22
2.2. Thực trạng sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Xây dựng Miền Tây 27
2.2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 27
2.2.2. Cơ cấu nguồn vốn kinh doanh của Công ty 28
2.2.3. Cơ cấu vốn kinh doanh của Công ty 31
2.3. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Xây dựng Miền Tây 32
2.3.1. Kết quả đạt được 38
2.3.2. Hạn chế vướng mắc - nguyên nhân 39


CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MIỀN TÂY 40
3.1. Định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới 40
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Xây dựng Miền Tây 41
Giải pháp 1: Xác định nhu cầu vốn lưu động cần thiết phù hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 41
Giải pháp 2: Triệt để tiết kiệm chi phí tăng cường công tác quản lý vốn, vật tư trong kinh doanh 42
Giải pháp 3: Tăng cường công tác kiểm tra tài chính , các khoản phải thu, giảm bớt giá trị kinh doanh dở dang 44
Giải pháp 4: Tăng cường quản lý, kiện toàn tổ chức cán bộ 45
3.3. Một số kiến nghị đề xuất 46
3.3.1. Kiến nghị với cơ quan Nhà nước 46
3.3.2. Kiến nghị với Tổng Công ty 47


KẾT LUẬN 49
TÀI LIỆU THAM KHẢO 50

Nhận xét của giáo viên hướng dẫn 51
Nhận xét của Công ty Cổ phần Xây dựng Miền Tây 52


Xem Thêm: Sử dụng hiệu quả VLĐ tại công ty Cổ phần Xây dựng Miền Tây
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Sử dụng hiệu quả VLĐ tại công ty Cổ phần Xây dựng Miền Tây sẽ giúp ích cho bạn.