Đề tài: Một số Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Cty Bia Hà Nội


MỤC LỤC
Mở đầu


Phần I : Vai trò và những biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
đối với các doanh nghiệp công nghiệp
I - Những vấn đề cơ bản về vốn sản xuất kinh doanh.
1. Khái niệm về vốn sản xuất.
2. Phân loại vốn sản xuất.
2.1. Vốn cố định.
2.1.1. Khái niệm và đặc điểm.
2.1.2 - Cơ cấu vốn cố định.
2.1.3 - Quản lý vốn cố định.
2.2 - Vốn lưu động.
2.2.1 - Khái niệm và đặc điểm.
2.2.2 - Cơ cấu vốn lưu động.
2.2.3- Quản lý vốn lưu động.
3. Nguồn hình thành vốn sản xuất.
II. Vai trò của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
1. Khái niệm về hiệu quả.
2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn.
2.1 - Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn:
2.2 - Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định.
2.3 - Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động.
3. Vai trò của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
III. Những biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
1. Những nhân tố ảnh hưởng đến việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
1.1 - Chu kỳ sản xuất kinh doanh.
1.2 - Kỹ thuật sản xuất.
1.3 - Đặc điểm về sản phẩm.
1.4 - Trình độ quản lý, hạch toán nội bộ doanh nghiệp .
1.5 - Trình độ lao động của doanh nghiệp .
1.6 - Các chính sách vĩ mô.
1.7 - Biến động về thị trường đầu vào, đầu ra.
2. Những biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
2.1 - Lựa chọn phương án kinh doanh, phương án sản phẩm.
2.2 - Xác định, lựa chọn và sử dụng hợp lý các nguồn vốn.
2.3 - Tổ chức và quản lý tốt quá trình sản xuất kinh doanh.
2.4 - Áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh.
2.5 - Tổ chức tốt công tác hạch toán kế toán và phân tích hoạt động
kinh tế.


Phần II : Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của Công ty bia Hà Nội
thời gian qua
I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Bia Hà Nội.
1. Thời điểm hình thành.
2. Thời kỳ trước đổi mới (1958 - 1989 )
2.1 - Giai đoạn 1958 -1981:
2.2. - Giai đoạn 1982 - 1989:
3. Thời kỳ sau đổi mới 1989 - 1999: Đây là thời kỳ bắt đầu thực hiện
công cuộc đổi mới của nước ta.
II. Những đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu ảnh hưởng đến việc sử dụng vốn của Công ty.
1. Đặc điểm sản phẩm - thị trường.
2. Đặc điểm qui trình công nghệ sản xuất bia.
3. Đặc điểm về nguyên vật liệu .
4. Đặc điểm về lao động.
5. Đặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất của Công ty.
III. thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của Công ty bia Hà Nội.
1. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn cố định.
2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động.
3. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn sản xuất.


Phần III : Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của
Công ty bia Hà Nội
I - Đẩy mạnh đổi mới công nghệ, nâng cao công suất máy móc thiết bị
II - Tận dụng tối đa dây chuyền sản xuất bia lon.
IV - Cải thiện công tác khấu hao TSCĐ.
IV - áp dụng mô hình quản lý tiền mặt Millerr - Orr.
V - Tăng cường hoạt động Marketing.
VI - Cải tiến cơ cấu vốn phù hợp với quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm sử dụng hợp lý và tiết kiệm vốn.
VII - Đào tạo đội ngũ lao động.

Kết luận
Tài liệu tham khảoXem Thêm: Một số Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty Bia Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty Bia Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.