Đề tài: Những Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại NHNo và PTNT tỉnh Yên Bái

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU. 1CHƯƠNG 1: CƠ SƠ LÍ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3
1.1. Ý NGHĨA CỦA HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 3
1.1.1. Khái niệm và bản chất của hoạt động huy động vốn của các ngân hàng thương mại. 3
1.1.2. Ý nghĩa của hoạt động huy động vốn tại các ngân hàng thương mại. 4
1.1.3. Vai trò của hoạt động huy động vốn trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng . 5
1.2. CÁC HÌNH THỨC HUY ĐỘNG VỐN. 7
1.2.1. Hình thức huy động vốn thông qua việc mở tài khoản tiền gửi thanh toán. 8
1.2.2 Hình thức huy động vốn thông qua tài khoản tiền gửi có kỳ hạn. 8
1.2.3.Tiền gửi tiết kiệm. 8
1.2.4. Hình thức huy động vốn qua việc phát hành các giấy tờ có giá 9
1.2.5. Huy động vốn qua hình thức đi vay. 9
1.3. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI . 11
1.3.1. Những nhân tố vĩ mô. 11
1.3.2. Các nhân tố vi mô. 14
1.4. CÁC BIỆN PHÁP ÁP DỤNG ĐỂ THU HÚT VỐN HUY ĐỘNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 15
1.4.1. Các biện pháp đối với vốn tiền gửi. 15
1.4.2. Các biện pháp đối với vốn huy động qua kênh phát hành GTCG. 17
1.4.3. Các biện pháp huy động qua kênh đi vay. 18
1.5. KINH NGHIỆM HUY ĐỘNG VỐN CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI. 18


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦANGÂN HÀNG TỈNH YÊN BÁI 22
2.1. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐÊN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG 22
2.1.1. Điều điều kiện kinh tế- chính trị - xã hội tỉnh Yên Bái. 22
2.1.2. Sơ lược quá trình hình thành, phát triển và cơ cấu tổ chức của ngân hàng 23
2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHNO VÀ PTNT TỈNH YÊN BÁI. 25
2.2.1. Tình hình hoạt động kinh doanh của NHNO và PTNT tỉnh Yên Bái trong những năm qua: 25
2.2.2. Thực trạng công tác huy động vốn tại NHNo và PTNT tỉnh Yên Bái. 36
2.3. ĐÁNH GIÁ NHỮNG KẾT QUẢ TRONG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHNO VÀ PTNT TỈNH YÊN BÁI . 42
2.3.1. Những kết quả mà ngân hàng đã đạt được trong thời gian qua. 42
2.3.2. Những mặt tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. 44


CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH YÊN BÁI. 48
3.1. NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHNO TỈNH YÊN BÁI NĂM 2005. 48
3.2. NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHNO VÀ PTNT TỈNH YÊN BÁI. 50
3.2.1. Thực hiện việc đa dạng hoá các hình thức huy động trong địa bàn toàn tỉnh. 51
3.2.2. Đẩy mạnh hoạt động Maketting trong ngân hàng . 58
3.2.3. Tăng cường công tác quản trị ngân hàng . 63
3.2.4. Phát triển cơ sở vật chất kĩ thuật và hiện đại hoá công nghệ ngân hàng . 67
3.2.5. Thực hiện tốt chiến lược phát triển nguồn nhân lực . 68
3.2.6. Một số giải pháp khác. 69
3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN. 71
3.3.1. Kiến nghị với Nhà nước, Chính phủ. 71
3.3.2. Kiến nghị với ngân hàng Nhà nước. 73
3.3.3. Kiến nghị với NHNo và PTNT Việt Nam. 75
3.3.4. Kiến nghị với NHNo và PTNT tỉnh Yên Bái. 76

Kết luận 77


Xem Thêm: Những Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại NHNo và PTNT tỉnh Yên Bái
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Những Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại NHNo và PTNT tỉnh Yên Bái sẽ giúp ích cho bạn.