Đề tài: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Cty Cổ phần xây dựng công trình giao thông và TM 124


MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG I: Lí LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 3
1.1. Tầm quan trọng của vốn đối với doanh nghiệp 3
1.1.1. Hoạt động của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 3
1.1.2. Các khái niệm về vốn và phân loại vốn 4
1.1.3. Tầm quan trọng của vốn đối với doanh nghiệp 14
1.2. Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp 16
1.2.1. Khái niệm và các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn 16
1.2.2. Sự cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 17
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng Vốn 19
1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn 23


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 124 27
2.1. Giới thiệu chung về công ty 27
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 27
2.1.2. Các ngành nghề kinh doanh 29
2.1.3. Hệ thống cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp 29
2.1.4. Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật của công ty có ảnh hưởng tới việc sử dụng vốn 35
2.1.5. Hệ thống chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực xõy dựng và quản lý tài chính 37
2.1.6. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty những năm qua 40
2.1.7. Tình hình lao động của công ty 43
2.2. Thực trạng sử dụng vốn của công ty 45
2.2.1. Tình hình nguồn vốn của công ty 45
2.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của công ty 47
2.3. Đánh giá về hiệu quả sử dụng vốn của công ty 58
2.3.1. Những thành tựu: 58
2.3.2. Hạn chế 59
2.3.3. Nguyên nhân hạn chế 62


CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VÀ THƯƠNG MẠI 124 655
3.1. Định hướng hoạt động của CTXD CTGT 124 65
3.1.1. Đánh giá về tình hình, năng lực và triển vọng của ngành Giao thông Vận tải trong thời gian tới 65
3.1.2. Định hướng hoạt động của CTXD CTGT 124 67
3.2. Giải pháp 69
3.2.1. Giải pháp chung nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty 69
3.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động 70
3.2.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định 76
3.3. Kiến nghị với Nhà nước 79

KẾT LUẬN 82


Xem Thêm: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Cổ phần xây dựng công trình giao thông và thương mại 124
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Cổ phần xây dựng công trình giao thông và thương mại 124 sẽ giúp ích cho bạn.