Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Cty TNHH Khánh Dung

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I 3
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH 3
VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP. 3

1.1. Khái niệm vai trò của vốn 3
1.1.1. Khái niệm . 3
1.1.2 .Vai trò của vốn. 3
1.1.3.Nguồn hình thành vốn kinh doanh 4
1.1.3.1. nguồn vốn chủ sở hữu 4
1.1.3.2. Nguồn vốn vay 5
1.2. Vốn kinh doanh trong doanh nghiệp 7
1.2.1. Vốn kinh doanh. 7
1.2.2. Phân loại vốn kinh doanh của doanh nghiệp . 8
1.2.2.1. Trên giác độ pháp luật chia thành: 8
1.2.2.1.1. Vốn pháp định: 8
1.2.2.1.2. Vốn điều lệ 8
1.2.2.2. Trên giác độ hình thành vốn kinh doanh vốn của doanh nghiệp gồm có: 8
1.2.2.2.1. Vốn đầu tư ban đầu: 8
1.2.2.2.2 Vốn bổ sung: 9
1.2.2.2.3. Vốn do liên doanh: 9
1.2.2.2.4. Vốn đi vay: 9
1.2.2.3. Trên giác độ chu chuyển vốn kinh doanh. 9
1.2.2.3.1. Vốn cố định: 9
1.2.2.3.2. Vốn lưu động. 13
1.2.3. đặc điểm vốn kinh doanh của doanh nghiệp thương mại. 17
1.3. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả số dụng vốn kinh doanh. 18
1.3.1. Hiệu suất sử dụng tài sản cố định (TSCĐ). 18
1.3.2. Hiệu suất sử dụng vốn cố định (VCĐ) 18
1.3.3. Tỉ suất lợi nhuận vốn cố định 19
1.3.4. Số vòng quay vốn lưu động. (VLĐ). 19
1.3.5. Số ngày một vòng quay. 19
1.3.6. Tỉ suất lợi nhuận vốn lưu động. 20
1.3.7. Tỉ suất lợi nhuận trên chi phí . 20
1.3.8. Tỉ suất lợi nhuận trên vốn kinh doanh. 20
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp . 20
1.4.1. Nhân tố khách quan. 21
1.4.1.1. Thị trường của doanh nghiệp . 21
1.4.1.2. Rủi ro trong kinh doanh. 21
1.4.1.3. Cơ chế quản lý và những chính sách kinh tế của nhà nước. 22
1.4.2. Nhân tố chủ quan. 22
1.4.2.1 Nhân tố con người. 22
1.4.2.2. Nguồn vốn. 23


CHƯƠNG II 25
THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH KHÁNH DUNG. 25

2.1 Một số nét cơ bản, về Công ty TNHH Khánh Dung. 25
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 25
2.1.2. Tình hình tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty. 26
2.1.2.1. Về chức năng của Công ty. 26
2.1.2.2. Về cơ cấu tổ chức của Công ty. 26
2.2. Thực trạng sử dụng vốn kinh doanh của Công ty TNHH Khánh Dung. 28
2.2.1.Bảng cân đối kế toán của Công ty TNHH Khánh Dung tại 31/12/2002 và 31/12/2003. 28
2.2.2. Phân tích biến động vốn. 30
2.2.3. Phân tích sự thay đổi cơ cấu vốn. 34
2.2.4. Phân tích biến động của nguồn vốn: 36
2.2.5. Đánh giá sự biến động của cơ cấu nguồn vốn. 41
2.2.6 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn. 43
2.2.6.1 Bảng báo cáo kết quả kinh doanh: 43
2.2.6.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn. 45
2.2.6.3.Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng vốn. 51


CHƯƠNG III 54
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH KHÁNH DUNG 54

3.1.Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới. 54
3.1. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Khánh Dung. 56
3.2.1. Tăng vốn chủ sở hữu. 56
3.2.2. Tổ chức và quản lý tốt tài sản và vốn trong quá trình kinh doanh. 57
3.2.3. Tổ chức tốt công tác hạch toán kế toán và phân tích hoạt động kinh tế. 58
3.2.4. Chủ động phòng ngừa các rủi ro trong kinh doanh. 59
3.2.5. Giải pháp về nguồn cung ứng 59

KẾT LUẬN 61
TÀI LIỆU THAM KHẢO 62Xem Thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Khánh Dung
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Khánh Dung sẽ giúp ích cho bạn.