Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư tại Cty xây dựng Lũng Lô


MỤC LỤC:
LỜI NÓI ĐẦU 1


Chương 1: : Những vấn đề chung về vốn đầu tư và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư . 3
I. Vốn đầu tư trong lĩnh vực xây dựng. 3
1. Khái niệm chung. 3
1. Đặc điểm của vốn đầu tư trong lĩnh vực xây dựng. 3
1.1 Vốn xây lắp (chi phí xây lắp) 4
1.2 Vốn mua sắm thiết bị (chi phí mua sắm thiết bị). 4
1.3 Vốn mua sắm thiết bị (chi phí mua sắm thiết bị). 4
2. Cơ cấu của vốn. 5
4.Phân loại vốn. 7
4.1.Căn cứ theo nguồn hình thành vốn. 7
4.1.1. Vốn chủ sở hữu. 7
4.1.2. Vốn vay. 8
4.2. Căn cứ vào thời gian huy động và sử dụng vốn. 8
4.2.1. Nguồn vốn thường xuyên. 9
4.2.2. Nguồn vốn tạm thời. 9
II. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn .9
1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn. 9
2. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư . 11
2.1. Các chỉ tiêu chung. 13
2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của vốn lưu động. 14
2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của vốn cố định. 15
2.4. Các chỉ tiêu về hiệu quả tài chính . 16
3. Một số phương pháp tính khối lượng vốn đầu tư thực hiện. 18


Chương 2 . Thực trạng về sử dụng vốn đầu tư và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư tại Công ty xây dựng Lũng Lô. 21
I. Giới thiệu chung về công ty. 21
1. Lịch sử hình thành. 21
2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh. 24
2.1.Cơ cấu tổ chức. 24
2.2. Đặc điểm tổ chức và quy trình hoạt động chung. 28
2.2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất. 29
2.2.2. Đặc điểm quy trình công nghệ xây dựng. 30
3. Môi trường kinh doanh. 30
3.1. Môi trường kinh doanh bên trong. 30
3.2. Môi trường kinh doanh bên ngoài. 32
3.2.1. Khách hàng. 32
3.2.2. Đối thủ cạnh tranh. 32
3.2.3. Quan hệ đối tác. 33
II Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty một số năm gần đây. 34
1. Kết quả sản xuất kinh doanh một số năm gần đây. 34
2. Thực trạng về cơ cấu nguồn vốn của Công ty. 36
3. Hiệu quả sử dụng vốn của Công ty. 41
3.1 Hiệu quả sử dụng vốn cố định. 43
3.1.1. Cơ cấu vố cố định. 43
3.1.2. Nguồn vốn cố định. 44
3.1.3. Hiệu quả sử dụng vốn cố định. 45
3.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 46
3.2.1. Cơ cấu vốn lưu động. 47
3.2.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 47
3.2.3. Quản trị vốn lưu động. 50
3.3. Thực trạng về công tác thanh toán. 51
4. Một số hạn chế và nguyên nhân. 52


Chương 3. Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư tại Công ty xây dựng Lũng Lô. 55
I. Hướng sản xuất vốn đầu tư của Công ty trong năm 2005. 55
II. Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư tại Công ty xây dựng Lũng Lô. 57
1. Về phía Công ty. 57
1.1. Nâng cao hệ số sử dụng máy móc thiết bị. 57
1.2. Hoàn thiện công tác hạch toán khấu hao và nâng cao hiệu quả của quỹ khấu hao tài sản cố định. 58
1.3. Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định và đổi mới tài sản cố định. 58
1.4. Đào tạo và nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật. 59
1.5. Mở rộng thị trường, tăng cường quản lý và liên doanh liên kết. 59
1.6. Xây dựng chiến lựoc phát triển Công ty phù hợp với đòi hỏi trong giai đoạn mới. 60
2. Một số kiến nghị của cá nhân về việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
60
Kết luận 62
Danh mục tài liệu tham khảo 63
Mục lục 64Xem Thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư tại công ty xây dựng Lũng Lô
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư tại công ty xây dựng Lũng Lô sẽ giúp ích cho bạn.