Đề tài: Thực trạng và Giải pháp sử dụng vốn đầu tư trong nước cho công cuộc xóa đói giảm nghèo ở VN hiện nay


Mục lục

lời mở đầu 4


Chương I: Cơ sở lý luận chung về vốn đầu tư trong nước và đói, nghèo. 6
I.Lý luận chung về vốn đầu tư trong nước. 6
1. Khái niệm về vốn đầu tư trong nước. 6
2. Bản chất của vốn đầu tư . 6
3. Mối quan hệ giữa vốn đầu tư trong nước và vốn đầu tư nước ngoài. 8
4. Các nguồn vốn đầu tư trong nước. 10
4.1. Nguồn vốn nhà nước. 10
4.2. Nguồn vốn khu vực tư nhân. 12
4.3. Thị trường vốn. 14
II. Lý luận chung về đói nghèo. 16
1. Khái niệm về đói nghèo. 16
2. Phương pháp tiếp cận đói nghèo. 16
3. Phương pháp đánh giá nghèo đói hiện nay: 18
3.1. Phương pháp đánh giá của Tổng cục Thống kê Việt Nam. 18
3.2. Phương pháp đánh giá của Bộ Lao động và thương binh xã hội. 20
3.3. Phương pháp đánh giá của Ngân hàng thế giới. 21
4. Các thước đo xác định mức độ nghèo 23
III. Tác động của vốn đầu tư trong nước đối với xoá đói giảm nghèo. 25
1.Vai trò của vốn đầu tư trong nước đối với xoá đói giảm nghèo. 25
1.1. Mối quan hệ giữa tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo. 25
1.2.Vai trò của vốn đầu tư trong nước đối với xoá đói giảm nghèo. 27
1.2.1. Tạo việc làm. 28
1.2.2. Tác động đến tốc độ phát triển kinh tế. 28
2.Đặc điểm của vốn đầu tư cho xoá đói giảm nghèo. 32


Chương II: Thực trạng sử dụng vốn đầu tư trong nước cho chương trình xoá đói giảm nghèo ở Việt nam 34
1. Bối cảnh kinh tế – xã hội. 34
2. Thực trạng đói nghèo ỏ Việt Nam. 41
2.1. Việt Nam được xếp vào nhóm các nước nghèo của thế giới 41
2.2. Nghèo đói phổ biến trong những hộ có thu nhập thấp và bấp bênh. 41
2.3. Nghèo đói tập trung ở các vùng có điều kiện sống khó khăn. 44
2.4. Đói nghèo tập trung trong khu vực nông thôn. 44
2.5. Nghèo đói trong khu vực thành thị. 46
2.6. Tỷ lệ nghèo đói khá cao trong các vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao. 47
2.7. Tỷ lệ nghèo đói đặc biệt cao trong các nhóm dân tộc ít người. 48
3. Nguyên nhân và những yếu tố chính ảnh hưởng đến đói nghèo ở Việt Nam. 48
3.1.Nguồn lực hạn chế và nghèo nàn. 48
3.2. Trình độ học vấn thấp, việc làm thiếu và không ổn định. 50
3.3. Người nghèo không đủ điều kiện tiếp cận với pháp luật, chưa được bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp. 50
3.4. Các nguyên nhân về nhân khẩu học. 51
3.5. Nguy cơ dễ bị tổn thương do ảnh hưởng của thiên tai và các rủi ro khác. 51
3.6. Bất bình đẳng giới ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của phụ nữ và trẻ em. 52
3.7. Bệnh tật và sức khoẻ yếu kém cũng là yếu tố đẩy con người và cảnh nghèo đói trầm trọng 53
3.8. Những tác động của chính sách vĩ mô và chính sách cải cách đến đói nghèo. 53
II. Tình hình sử dụng vốn đầu tư trong nước cho xoá đói giảm nghèo 55
1. Tình hình sử dụng vốn ngân sách đầu tư trực tiếp và lồng ghép với các trương trình dự án khác tính đến cuối năm 2003. 56
1.1.Sử dụng vốn đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn giai đoạn 1999-2000 56
2. Tình hình sử dụng vốn tín dụng ngân hàng . 63
2.1. Tình hình sử dụng vốn tín dụng của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho các hộ nghèo vay. 63
2000 65
2.2. Tình hình sử dụng vốn tín dụng cho người nghèo của ngân hàng phục vụ người nghèo. 68
2.3. Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) 72
II. Đánh giá chung về tình hình sử dụng vốn đầu tư trong nước cho xoá đói giảm nghèo trong thời gian qua. 73
1. Sử dụng vốn đầu tư còn dàn trải và thất thoát. 73
2. Nợ đọng xây dựng cơ bản còn lớn 74
3. Sử dụng vốn tín dụng người nghèo còn nhiều bất cập. 75


Chương III: Định hướng và giải pháp sử dụng vốn đầu tư trong nước cho xoá đói giảm nghèo 76
I. Quan điểm của Đảng ta về xoá đói giảm nghèo. 76
II. Định hướng, mục tiêu tổng quát xoá đói giảm nghèo của Việt Nam đến năm 2010. 82
III. Những định hướng về vốn đầu tư trong nước giai đoạn 2001-2005 84
1. Quan điểm 84
2. Nhu cầu vốn 85
3. Nguồn vốn đầu tư phát triển. 85
4. Cơ cấu nguồn vốn 85
5. Định hướng sử dụng vốn đầu tư 86
IV. Các giải pháp sử dụng vốn đầu tư trong nước cho xoá đói giảm nghèo 87
1. Giải pháp sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho xoá đói giảm nghèo. 87
1.1. Giải pháp chống thất thoát vốn đầu tư xây dựng cho xoá đói giảm nghèo. 87
1.2. Giải pháp chống đầu tư dàn trải trong sự nghiệp xoá đói giảm nghèo. 88
1.3.Giải pháp chống nợ tồn đọng xây dựng cơ bản. 89
2. Giải pháp sử dụng vốn tín dụng cho người nghèo vay vốn xoá đói giảm nghèo. 90
2.1. Hoàn thiện và phát triển Ngân hàng phục vụ người nghèo hiện ngay tách khỏi hệ thống ngân hàng nông nghiệp. 90
2.4. Phương thức cho vay. 96
2.5. Tăng cường sự phối hợp giữa cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức đoàn thể xã hội với NHNg. 96
2.6. Phải có một cơ chế tài chính thích hợp cho ngân hàng chính sách phục vụ người nghèo. 97
2.7. Cần xây dựng quy chế kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ đối với từng cán bộ, từng cấp ngân hàng , khách hàng. 97
2.8. Khai thác và sử dụng tối đa các nguồn vốn hỗ trợ giảm nghèo thông qua các chương trình và dự án. 97

Kết luận 101
Tài liệu tham khảo 103Xem Thêm: Thực trạng và Giải pháp sử dụng vốn đầu tư trong nước cho công cuộc xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam hi
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và Giải pháp sử dụng vốn đầu tư trong nước cho công cuộc xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam hi sẽ giúp ích cho bạn.