Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ tại Cty Xe đạp - Xe máy Đống Đa Hà Nội


Mục lục

LỜI MỞ ĐẦU 1


Chương I. Vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp . 3
1.1. Vốn lưu động và vai trò của nó trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 3
1.1.1. Vốn lưu động và nguồn hình thành vốn lưu động của doanh nghiệp . 3
1.1.1.1. Vốn lưu động của doanh nghiệp . 3
1.1.1.2. Nguồn hình thành vốn lưu động của doanh nghiệp . 7
1.1.2. Vai trò của vốn lưu động trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp . 10
1.1.3. Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ trong doanh nghiệp . 11
1.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 14
1.2.1. Khái niệm về hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 14
1.2.2. Hệ thống chỉ tiêu xác định hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 15
1.2.2.1. Chỉ tiêu đánh giá tốc độ luân chuyển vốn lưu động. 18
1.2.2.2. Chỉ tiêu hàm lượng vốn lưu động. 19
1.2.2.3. Chỉ tiêu về doanh lợi. 19
1.2.2.4. Các chỉ tiêu khác. 19
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 21
1.3.1. Các nhân tố bên ngoài. 21
1.3.2. Các nhân tố bên trong. 23


Chương II. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty Xe đạp - Xe máy Đống Đa Hà Nội. 25
2.1. Khái quát về công ty. 25
2.1.1. Sơ lược sự phát triển và hình thành của công ty. 25
2.1.2. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất và quản lý tài chính kế toán của công ty. 26
2.1.2.1. Đặc điểm tổ chức quản lý. 26
2.1.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất. 27
2.1.2.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán . 27
2.1.3. Đặc điểm quy trình công nghệ. 28
2.1.4. Đặc điểm sản xuất kinh doanh. 28
2.1.4.1. Đặc điểm về kinh doanh của công ty. 28
2.1.4.2. Một số thuận lợi, khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Xe đạp - Xe máy Đống Đa Hà Nội. 29
2.1.5. Khái quát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 3 năm gần đây. 31
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty Xe đạp - Xe máy Đống Đa Hà Nội. 33
2.2.1. Đánh giá về nguồn vốn và cơ cấu vốn lưu động của công ty 33
2.2.1.1. Vốn và nguồn vốn kinh doanh của công ty. 33
2.2.1.2. Vốn lưu động của công ty. 36
2.2.2. Tình hình quản lý vốn lưu động của công ty 39
2.2.2.1. Tình hình quản lý vốn bằng tiền của công ty. 39
2.2.2.2. Tình hình quản lý các khoản phải thu của công ty. 43
2.2.2.3. Tình hình quản lý hàng tồn kho của công ty. 45
2.2.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty. 47
2.3. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty Xe đạp - Xe máy Đống Đa Hà Nội. 49
2.3.1. Những kết quả đạt được. 49
2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân. 50


Chương III. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty Xe đạp - Xe máy Đống Đa Hà Nội. 53
3.1. Phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới. 53
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty Xe đạp - Xe máy Đống Đa Hà Nội. 54
3.2.1. Thực hiện tốt việc kế hoạch hoá vốn lưu động và chủ động trong việc huy động vốn. 54
3.2.2. Quản lý tốt công nợ và công tác tiêu thụ sản phẩm 58
3.2.3. Quản lý tốt và giảm thiểu chi phí dự trữ tồn kho. 61
3.2.4. Tăng cường công tác quản lý ngân quỹ. 63
3.2.5. Nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã, tăng cường khả năng cạnh tranh. 65
3.3. Kiến nghị. 69
3.3.1. Kiến nghị với Nhà Nước. 69
3.3.2. Kiến nghị với Hiệp hội xe đạp, xe máy Việt Nam. 70
3.3.3. Kiến nghị với các bộ ngành liên quan. 71


KẾT LUẬN 72


Xem Thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ tại công ty Xe đạp - Xe máy Đống Đa Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ tại công ty Xe đạp - Xe máy Đống Đa Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.