Đề tài: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định ở tại Cty cao su Sao Vàng


Mục lục
Lời mở đầu 1Chương 1: Vốn cố định và hiệu quả sử dụng vốn cố định của doanh nghiệp 2
1.1. Những vấn đề cơ bản về vốn cố định 2
1.1.1. Tài sản cố định và vốn cố định 2
1.1.1.1. Tài sản cố định 2
1.1.1.2. Vốn cố định của doanh nghiệp 6
1.2. Hiệu quả sử dụng vốn cố định ở doanh nghiệp 7
1.2.1. Hiệu quả sử dụng vốn cố định 7
1.2.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu qảu sử dụng vốn cố định ở doanh nghiệp 8
1.3. Phương hướng và biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định của doanh nghiệp 10
1.4. Phương hướng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại doanh nghiệp 12


Chương 2: Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty Cao su sao vàng 15
2.1. Khái quát về Công ty Cao su sao vàng 15
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 15
2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cao su sao vàng 16
2.1.3. Đặc điểm điều kiện hoạt động tín dụng sản xuất kinh doanh của Công ty Cao su sao vàng 21
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn cố định ở Công ty cao su sao vàng 25
2.2.1. Tình hình vốn cố định Công ty Cao su sao vàng 25
2.2.2. Tình hình khấu hao và sử dụng quỹ khấu hao của Công ty Cao su sao vàng 27
2.2.3. Tình hình sử dụng vốn cố định tại Công ty Cao su sao vàng 29
2.2.4. Hiệu quả sử dụng vốn cố định của Công ty 30
2.3. Những vấn đề đặt ra đối với Công tác nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty Cao su sao vàng 32


Chương 3: Giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định ở Công ty Cao su sao vàng 35
3.1. Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới 35
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định ở Công ty Cao su sao vàng 37
3.2.1. Đẩy mạnh công tác khai thác , tạo lập nguồn vốn tiếp tục đầu tư đổi mới máy móc thiết bị quy trình công nghệ 37
3.2.2. Lựa chọn phương pháp khấu hao hợp lý 39
3.2.3. Hoàn thiện công tác phân cấp quản lý tài sản cố định 40
3.2.4.Trú trọng đến việc thanh lý nhượng bán tài sản cố định không cần dùng 41
3.2.5. Công ty cần tận dụng tối đa năng lực sản xuất hiện có của tài sản cố định vào hoạt động sản xuất kinh doanh 41
3.2.6. Chú trọng hơn nữa vào việc nâng cao triònh độ tay nghề công nhân 42


Kết luận 44


Xem Thêm: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định ở tại công ty cao su Sao Vàng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định ở tại công ty cao su Sao Vàng sẽ giúp ích cho bạn.