Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Cty cổ phần vật liệu xây dựng Thái Bình


MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 5CHƯƠNG I: VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 7
1.1.Vốn trong hoạt động của doanh nghiệp 7
1.1.1. Vốn của doanh nghiệp 7
1.1.1.1. Khái niệm và phân loại 7
1.1.1.2. Vai trò của vốn trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 13
1.2. Nguồn vồn và quản lý sử dụng vốn trong doanh nghiệp 14
1.2.1. Nguồn vốn của doanh nghiệp 14
1.2.2. Chi phí vốn và cơ cấu vốn của doanh nghiệp 16
1.2.2.1. Chi phí vốn 16
1.2.2.2. Cơ cấu vốn 18
1.2.3. Quản lý vốn trong doanh nghiệp 20
1.2.3.1. Quản lý vốn cố định 20
1.2.3.2. Quản lý vốn lưu động 23
1.3. Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp trong nền KTTT 24
1.3.1. Quan niệm về hiệu quả sử dụng vốn 24
1.3.2. Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp 24
1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp 27
1.3.3.1. Những nhân tố khách quan 27
1.3.3.2. Những nhân tố chủ quan 29


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁI BÌNH 32
2.1. Giới thiệu về công ty cổ phần vật liệu xây dựng Thái Bình 32
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 32
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm sản xuất KD của công ty 33
2.1.3. Bộ máy tổ chức và quản lý của công ty 33
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần vật liệu
xây dựng Thái Bình 35
2.2.1. Thực trạng về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
trong thời gian qua 35
2.2.2. Nguồn vốn hình thành và cơ cấu vốn của công ty 37
2.2.3. Hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần vật liệu xây dựng
Thái Bình 39
2.2.3.1. Hiệu quả sử dụng toàn bộ vốn 40
2.2.3.2. Hiệu quả sử dụng vốn cố định 41
2.2.3.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động 45
2.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của công ty 49
2.3.1. Những kết quả đạt được 49
2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân 50


CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁI BÌNH 51
3.1. Định hướng phát triển của công ty 51
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần
vật liệu xây dựng Thái Bình 52
3.2.1. Các giải pháp chung nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty
cổ phần vật liệu xây dựng Thái Bình 53
3.2.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định công ty
cổ phần vật liệu xây dựng Thái Bình 58
3.2.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động công ty
cổ phần vật liệu xây dựng Thái Bình 59
3.3. Một số kiến nghị 61


KẾT LUẬN 63


Xem Thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần vật liệu xây dựng Thái Bình
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần vật liệu xây dựng Thái Bình sẽ giúp ích cho bạn.