Đề tài: Thực trạng về hiệu quả huy động vốn tại NHNo&PTNT huyện Hải Hà


Mục lục

Lời mở đầu 1Chơng1. Cơ sở lý luận về NHTM và vấn đề nâng
cao hiệu quả huy động vốn 3
1.1. Tổng quan về NHTM . . 3
1.1.1. sự hình thành và phát triển của NHTM 3
1.1.1.1. Khái niệm NHTM 3
1.1.1.2. Sự hình thành và phát triển của NHTM 3
1.1.2. Vai trò của NHTM trong nền kinh tế . 3
1.1.3. Các hoạt động chủ yếu của NHTM 5
1.2. Nguồn vốn của NHTM 7
1.2.1. Khái niệm và vai trò của nguồn vốn đối với hoạt
động kinh doanh của NHTM 7
1.2.2. Các hình thức huy động vốn của NHTM 11
1.3. Hiệu quả công tác huy động vốn của NHTM . 15
1.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công tác huy
động vốn của NHTM 15
1.3.2. Các nhân tố tác động tới hiệu quả công tác huy
động vốn 19


Chơng 2: Thực trạng về hiệu quả huy động vốn tại
NHNo&PTNT huyện Hải Hà . 22
2.1. Vài nét khái quát về NHNo&PTNT huyện Hải Hà . 22
2.1.1. Tình hình kinh tế huyện Hải Hà 22
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của
NHNo&PTNT huyện Hải Hà . 22
2.2. Khái quát cá hoạt động của
NHNo&PTNT huyện Hải Hà 25
2.2.1. Hoạt động huy động vốn 25
2.2.2. Hoạt động cho vay . 29
2.2.3. Các hoạt động trung gian của ngân hàng 33
2.3. Thực trạng về hiệu quả huy động vốn tại
NHNo&PTNT huyện Hải Hà . 36
2.3.1. Về quy mô vốn 36
2.3.2. Về chi phí huy động vốn . 42
2.3.3. kỳ hạn vốn huy động . . 43
2.3.4. Khả năng đáp ứng nhu cầu kinh doanh của
ngân hàng 44
2.4. Đánh giá hiệu quả công tác huy động vốn tại
NHNo&PTNT huyện Hải Hà . 45
2.4.1. Những thành tựu đã đạt đợc 45
2.4.2. Hạn chế công tác huy động vốn 46
2.4.3. Những nguyên nhân hạn chế công tác huy động
vốn của ngân hàng . 47


Chơng 3: Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động
vốn tại NHNo&PTNT huyện Hải Hà 49
3.1. Định hướng công tác huy động vốn 49
3.2. Những giải pháp nâng cao hiệu quả công
táchuy động vốn tại NHNo&PTNT huyện Hải Hà . 50
3.3. Những kiến nghị nhằm đảm bảo tính khả thi
của các giải pháp . 59
3.3.1. Kiến nghị với chính phủ 60
3.3.2. Kiến nghị với Nhà nớc 62
3.3.3. Kiến nghị với NHNo&PTNT Tỉnh Quảng Ninh 63


KẾT LUẬN . 65.


Xem Thêm: Thực trạng về hiệu quả huy động vốn tại NHNo&PTNT huyện Hải Hà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng về hiệu quả huy động vốn tại NHNo&PTNT huyện Hải Hà sẽ giúp ích cho bạn.