Đề tài: Tình hình tổ chức và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Cty TNHH Quốc tế sao đỏ


MỤC LỤC

Mục lục
Lời mở đầu .2,3Chương I: NHỮNG VẦN ĐỀ CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH .4
1.1. Khái niệm, vai trò của vốn kinh doanh 4
1.1.1. Khái niệm vốn kinh doanh .4
1.1.2.Đặc trưng của vốn kinh doanh .5
1.1.3. Vốn cố định .5
1.1.3.1.Khái niệm vốn cố định 5
1.1.3.2. Đặc điểm 5
1.1.3.3. Phân loại vốn cố định 6
1.1.4. Vốn lưu động 6
1.1.4.1. Khái niệm vốn lưu động 6
1.1.4.2. Đặc điểm của vốn lưu động 7
1.1.4.3. Phân loại vốn lưu động 7
1.1.4.4. Nguồn hình thành vốn lưu động .8
1.2. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn 8
1.2.1. Hiệu suất sử dụng tài sản cố định (TSCĐ) 8
1.2.2. Hiệu suất sử dụng vốn cố định (VCĐ) .9
1.2.3. Tỷ suất lợi nhuận VCĐ .9
1.2.4. Số vòng quay vốn lưu động (VLĐ) .9
1.2.5. Chu kỳ vòng quay 9
1.2.6. Tỷ suất lợi nhuận VLĐ .9
1.2.7.Tỷ suất lợi nhuận trên vốn kinh doanh (KD) 9,10


Chương II:TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ SAO ĐỎ 12
2.1. Một số nét cơ bản của Công ty TNHH Quốc tế Sao đỏ 12
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty .12


2.1.2. Tình hình tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty .12
2.1.2.1. Về chức năng của Công ty 12
2.1.2.2. Về cơ cấu tổ chức của công ty 12
2.1.2.3. Các phòng ban (Theo sơ đồ1) 13
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán .(Theo sơ đồ 2) .13
2.2. Tình hình tổ chức quản lý và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty TNHHQuốc tế Sao đỏ .14
2.2.1. Phân tích sự tăng giảm của tổng tài sản và tổng nguồn vốn .14
2.2.1.1 Phân tích biến động vốn 14
2.2.1.2.Phân tích sự thay đổi cơ cấu vốn 16
2.2.1.3.Phân tích biến động của nguồn vốn 18
2.2.1.4. Đánh giá biến động của cơ cấu nguồn vốn 19
2.2.2.Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn 20
2.2.2.1. Bảng báo cáo kết quả kinh doanh 20
2.2.3.Hiệu quả sử dụng TSCĐ 21
2.2.4.Hiệu suất sử dụng vốn cố định 24
2.2.5.Hiệu quả sử dụng vốn lưu động 25
2.2.6. Hiệu quả sử dụng toàn bộ vốn kinh doanh .27
2.2.2.2. Thống kê đáng giá hiệu quả sử dụng vốn 29


Chương III:MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM ĐẨY MẠNH TỔ CHỨC VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ SAO ĐỎ.33
3.1. Đánh giá chung về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Quốc tế sao đỏ 31
3.1.1. Tình hình hoạt động kinh doanh .31
3.1.2. Huy động và sử dụng vốn .31
3.2. Những thuận lợi và khó khăn .31
3.2.1 Thuận lợi .32
3.2.2 Khó khăn .32
3.3. Biện Pháp đối với Công ty .32,33,34,35


KẾT LUẬN


Xem Thêm: Tình hình tổ chức và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty TNHH Quốc tế sao đỏ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tình hình tổ chức và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty TNHH Quốc tế sao đỏ sẽ giúp ích cho bạn.