Đề tài: Một số biện pháp nhằm nâng cao sử dụng vốn có hiệu quả tại Cty cổ phần sản xuất và TM Tây Sơn


MỤC LỤC

Lời mở đầuChương I: Những vấn đề lý luận chung
I. Vốn trong hoạt động của doanh nghiệp
1. Khái niệm
2. Đặc điểm
a. Vốn cố định và những đặc điểm của nó
b. Vốn lưu động và những đặc điểm của nó
3. Vai trò của vốn đối với doanh nghiệp
II. Một số phương pháp đánh giá tình hình sử dụng vốn trong các doanh nghiệp
1. Quan điểm về hiệu quả sử dụng vốn
2. Phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng vốn
3. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường
III. Các chỉ tiêu cơ bản đánh giá hiệu quả sử dụng vốn
1. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định
2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
IV. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp
1. Chu kỳ sản xuất
2. Kỹ thuật sản xuất
3. Đặc điểm của sản xuất
4. Tác động của thị trường
5. Trình độ đội ngũ cán bộ và lao động sản xuất
a. Trình độ tổ chức quản lý của lãnh đạo
b. Trình độ tay nghề quản lý của lãnh đạo
6. Trình độ tổ chức sản xuất kinh doanh
7. Trình độ quản lý và sử dụng các nguồn vốn
8. Các nhân tố khác


Chương II. Phân tích thực trạng của tình hình sử dụng vốn tại Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Tây Sơn
I. Khái quát về Công ty
1. Lịch sử ra đời và phát triển của Công ty
2. Đặc điểm về tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh tại Công ty
a. Cơ cấu tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty
b. Ưu nhược điểm của mô hình cơ cấu tổ chức này
c. Đặc điểm lao động tại Công ty
d. Các mặt hàng kinh doanh và đối tượng khách hàng
e. Đặc điểm cơ sở vật chất kỹ thuật trong Công ty
II. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty
1. Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong vài năm gần đây
2. Khái quát diễn biến vốn của Công ty
2.1. Tình hình biến động nguồn tài sản
2.2. Tình hình biến động nguồn vốn
3. Tình hình sử dụng vốn tại Công ty
3.1. Các chỉ tiêu phản ánh cơ cấu vốn
3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty
3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty
3.4. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời của vốn
III. Nhận xét đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Tây Sơn
I. Mục tiêu và phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới
II. Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty
1. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn gắn liền với việc lựa chọn phương án sản xuất
2. Nâng cao hiệu quả sử dụng gắn liền với việc lựa chọn và sử dụng hợp lý các nguồn vốn
3. Các biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
4. Cải tiến kỹ thuật, đổi mới và áp dụng công nghệ kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất
5. Tổ chức tốt công tác hạch toán và phân tích kinh tế
IV. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty
1. Kiến nghị với Công ty
2. Kiến nghị với Nhà nước
3. Kết luận

Tài liệu tham khảo
Nhận xét của Công ty thực tập
Nhận xét của Giáo viên hướng dẫnXem Thêm: Một số biện pháp nhằm nâng cao sử dụng vốn có hiệu quả tại công ty cổ phần sản xuất và thương mại Tâ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nhằm nâng cao sử dụng vốn có hiệu quả tại công ty cổ phần sản xuất và thương mại Tâ sẽ giúp ích cho bạn.