Đề tài: Một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Cty Xây lắp và Vật tư xây dựng 8


MỤC LỤC

Lời mở đầu
1

Phần thứ nhất: Khái quát bề công ty xây lắp và vật tư xây dựng 8 3
1. Quá trình hình thành và phát triển 3
2. Những đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu ảnh hởng đến công tác 6
huy động và sử dụng vốn của công ty


Phần thứ hai: Phân tích Thực trạng sản xuất kinh doanh quản lý 18
và sử dụng vốn của công ty trong thời gian qua
1. Phân tích thực trạng sản xuất kinh doanh của công ty 18
trong thời gian qua
2. Phân tích thực trạng tình hình quản lý, sử dụng vốn của công ty 24
3. Phân phối vốn 37
4. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá thực trạng sử dụng vốn 41
của công ty một số năm vừa qua.


Phần thứ ba: Những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả 56
sử dụng vốn của công ty xây lắp và vật t xây dựng 8
1. Mục tiêu và phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 56
1.1. Mục tiêu tăng trởng của công ty 56
1.2. Phương hướng thực hiện mục tiêu tăng trưởng và phát triển 57
của công ty
2. Những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 58
của công ty trong thời gian tới
2.1. Giải pháp 1 : hoàn thiện và cải thiện cơ cấu vốn 58
2.2. Giải pháp 2: Sử dụng hiệu quả vốn cố định 68
2.3. Giải pháp ba: Sử dụng hiệu quả vốn lu động 72

2.4. Giải pháp bốn: các giải pháp bổ trợ cho việc sử dụng hiệu quả 81
vốn của công ty

Kết luận 85

Danh mục tài liệu tham khảo 86


Xem Thêm: Một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở công ty Xây lắp và Vật tư xây dựng 8
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở công ty Xây lắp và Vật tư xây dựng 8 sẽ giúp ích cho bạn.