Đề tài: Đánh giá kết quả sử dụng và Một số Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật của huyện

LỜI NÓI ĐẦU

Trong nền kinh tế xã hội, bất kỳ một phương thức sản xuất nào cũng vậy, muồn tồn tại phát triển phải dựa trên cơ sở vật chất kỹ thuật nhất định. Chủ nghĩa Mác-Lênin đã khẳng định rằng: “muốn chuyển một nền kinh tế từ sản xuất nhỏ sang nền kinh tế sản xuất lớn đòi hỏi phải có một cơ sở vật chất kỹ thuật đủ mạnh”.

Nước ta tiến lên CNXH tại một xuất phát điểm hết sức thấp, đó là nền công nghiệp lạc hậu, năng xuất thấp, kỹ thuật thủ công, vì vậy để xây dựng một nền sản xuất lớn với năng xuất lao động ngày càng cao đảng ta đã xác định phải xây dựng cơ sở vật chất cho CNXH ở Việt Nam thông qua con đường CNH – HĐH đất nước. Nhưng Đảng ta cũng nhận thức được rằng thời kỳ quá độ là lâu dài và ứng với mức độ công nghiệp hoá trong mỗi giai đoạn có một nhiệm vụ và mục tiêu khác nhau.

Trong quá trình phát triển vai trò và tầm quan trọng của cơ sở hạ tầng ngày càng tăng lên, nó là một yếu tố, một chỉ số của sự phát triển xã hội nói chung và của nông thôn nói riêng.

Nông nghiệp Nông thôn nước ta hiện nay đang trong quá trình chuyển biến lên sản xuất lớn trên cơ sở CNH – HĐH, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn. Tuy nhiên, thực trạng kết cấu, cơ sở hạ tầng nông thôn lạc hậu đã cạn trở lớn đến quá trình này.

Thọ Xuân là một huyện Nông thôn của tỉnh Thanh Hoá cũng nằm trong tình trạng chung của Nông thôn cả nước, là một huyện chuyển tiếp giữa đồng bằng và trung du Thanh Hoá, nền kinh tế chủ yếu là Nông nghiệp truyền thống, đó là một nền Nông nghiệp chủ yếu là tự cung tự cấp. Để thực hiện đường lối của Đảng, mục tiêu chung CNH – HĐH nông nghiệp nông thôn. Thọ Xuân rất cần có một cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội để thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, từng bước công nghiệp hoá nông nghiệp. Do vậy, vấn đề vốn đầu tư cho phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật là vô cùng cần thiết.

Do thời gian, trình độ chuyên môn có hạn nên đề tài này chỉ tập chung nghiên cứu vấn đề về vốn đầu tư cho cơ sở hạ tầng trong lĩnh vực kinh tế phục vụ cho các hoạt động kinh tế bao gồm: Hệ thống giao thông, thuỷ lợi, điện, hệ thống thông tin và bưu chính viễn thông Đặc biệt là giao thông nông thôn đong một vai trò cực kỳ quan trọng trong hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế, như các chuyên gia ngân hàng thế giới đã cho rằng: “những trở ngại trong giao thông vận tải (không chỉ là chi phí vận tải) thười là trở ngại chính ối với sự phát triển khả năng chuyên môn hoá sản xuất tại từng khu vực có tiềm năng, lợi thế phát triển nhưng thị trường bị bó hẹp (không tiêu thụ được sản phẩm, không được cung cấp các dịch vụ một cách ổn định ) do những trở ngại trong giao thông vận tải.

Nhận thức tầm quan trọng của cơ sở hạ tầng kinh tế trong nông thôn mà nhất là hệ thống giao thông trong nông thôn mà em chọn đề tài”

Đánh giá kết quả sử dụng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật của huyện
Thọ Xuân-Thanh Hoá


Đề tài gồm 3 phần chính:

Phân I: Lý luận chung.

Phần II: Thực trạng sử dụng vốn đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng của
Huyện từ 2000 – 2003.

Phần III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư
cho xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật của Huyện.Xem Thêm: Đánh giá kết quả sử dụng và Một số Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư cho xây dựng cơ sở
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá kết quả sử dụng và Một số Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư cho xây dựng cơ sở sẽ giúp ích cho bạn.