Đề tài: Những Giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Cty TM và Bao bì Hà Nội


Mục lục
Lời mở đầuPHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP 1
1.1. Khái niệm và phân loại vốn của doanh nghiệp 1
1.1.1. Khái niệm vốn 1
1.1.2. Phân loại vốn 1
1.1.2.1. Phân loại theo đặc điểm luân chuyển của vốn 1
1.1.2.2. Phân loại theo nguồn hình thành 15
1.2. Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp 17
1.2.1. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn 17
1.2.1.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định 18
1.2.1.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động 19
1.2.1.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn 22
1.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn 23
1.2.2.1. Các nhân tố khách quan 23
1.2.2.2. Các nhân tố chủ quan 23


PHẦN II: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ BAO BÌ HÀ NỘI TỪ NĂM 2001 - 2002 25
2.1. Một số nét chung về Công ty Thương mại và Bao bì Hà Nội 25
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Thương mại và Bao bì Hà Nội 25
2.1.2. Bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty Thương mại và Bao bì Hà Nội 26
2.1.2.1. Chức năng và nhiệm vụ hoạt động của công ty 26
2.1.2.2. Bộ máy quản lý của công ty 27
2.1.3. Nguồn lực của công ty 29
2.1.3.1. Nhân sự 29
2.1.3.2. Cơ sở vật chất 29
2.1.4. Bộ máy kế toán của công ty 30
2.1.5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2001 - 2002 31
2.1.6. Những đánh giá về tình hình kinh doanh và quản lý vốn kinh doanh tại Công ty Thương mại và Bao bì Hà Nội 32
2.1.6.1. Những thuận lợi và khó khăn 32
2.1.6.2. Một số đánh giá về tình hình quản lý vốn kinh doanh tại công ty 33
2.2. Hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Thương mại và Bao bì Hà Nội từ năm 2001 - 2002 35
2.2.1. Cơ cấu vốn và nguồn vốn của Công ty Thương mại và Bao bì Hà Nội 35
2.2.1.1. Về vốn 35
2.2.1.2. Về nguồn vốn 36
2.2.2. Hiệu quả sử dụng vốn cố định 36
2.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động 39
2.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn 40


PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ BAO BÌ HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN TỚI 43
3.1. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý và sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Thương mại và Bao bì Hà Nội 43
3.1.1. Các giải pháp quản lý vốn lưu động nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động 43
3.1.2. Các giải pháp quản lý vốn cố định nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định 47
3.1.3. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 48
3.2. Các giải pháp huy động vốn 49
Phụ lục 51


KẾT LUẬN


Xem Thêm: Những Giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty thương mại và Bao bì Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Những Giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty thương mại và Bao bì Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.