Đề tài: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn SXKD ở xí nghiệp xây lắp Điện Nam Hà


MỤC LỤC
Lời mở đầu 1Chương I. Cơ sở lý luận chung về vốn và hiệu quả sử dụng
vốn sản xuất kinh doanh 3
I. Vốn sản xuất kinh doanh và vai trò của nó trong doanh nghiệp 3
1. Khái niệm, đặc trưng của vốn sản xuất kinh doanh 3
1.1. Khái niệm 3
1.2. Đặc trưng của vốn 4
2. Phân loại vốn sản xuất kinh doanh 4
2.1. Căn cứ vào nguồn hình thành 4
2.1.1. Vốn chủ sở hữu 4
2.1.2. Vốn vay 5
2.2. Căn cứ vào thời gian huy động và sử dụng vốn 5
2.2.1. Nguồn vốn thường xuyên 5
2.2.2. Nguồn vốn tạm thời 5
2.3. Căn cứ vào phạm vi hình thành 5
2.3.1. Nguồn vốn bên trong nội bộ doanh nghiệp 5
2.3.2. Nguồn vốn từ bên ngoài doanh nghiệp 6
2.4. Căn cứ vào công dụng kinh tế của vốn 6
2.4.1. Vốn cố định 6
2.4.2. Vốn lưu động 7
3. Vai trò của vốn 8
II. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. 8
1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn 8
2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 9
2.1. Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn nói chung 9
2.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định 9
2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 10
3. Phương pháp sử dụng trong phân tích 11
3.1. Phương pháp chi tiết . 11
3.2. Phươnh pháp kế toán 11
3.3. Phương pháp loại trừ 12
III. Các nhân tố tác động đến hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh 13
1. Nhóm nhân tố khách quan 13
1.1. Môi trường kinh tế 13
1.2. Môi trường pháp lý 13
1.3. Môi trường công nghệ 14
1.4. Các yếu tố thuộc cơ sở hạ tầng .14
2. Nhóm nhân tố chủ quan 15
2.1. Nhân tố con người 15
2.2. Khả năng tài chính của doanh nghiệp 16
2.3. Trình độ trang bị kỹ thuật và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật 16
IV Tính khách quan giải quyết vận động nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 17
1. Nhu cầu về vốn của doanh nghiệp 17
2. Nội dung quản trị vốn sản xuất 17
2.1. Quản trị vốn cố định 17
2.1.1. Quản trị vốn cố định dưới hình thái giá trị 17
2.1.1.1. Đánh giá lại tài sản cố định 17
2.1.1.2. Khấu hao tài sản cố định 18
2.1.1.3. Xác định lượng vốn cần bảo toàn . 19
2.1.2. Quản trị tài sản cố định dưới hình thái hiện vật 19
2.2. Quản trị vốn lưu động trong doanh nghiệp 19
2.2.1. Quản trị dự trữ, tồn kho 19
2.2.2. Quản trị tiền mặt 20
2.3. Quản trị các khoản phải thu 20
3. Tính cần thiết của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp 21
V. Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở một số doanh nghiệp khác 22


Chương II. Thực trạng tình hình và hiệu quả sử dụng vốn ở xí Nghiệp XLĐNH 23
I. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của XN Xây lắp điện Nam Hà 23
1.Quá trình hình thành và phát triển 23
2. Chức năng, nhiệm vụ và quy mô sản xuất của Xí nghiệp 24
2.1. Chức năng của Xí nghiệp 24
2.2. Nhiệm vụ của Xí nghiệp 24
2.3. Quy mô sản suất của Xí nghiệp 24
II. Các đặc điểm kinh tế - kỹ thuật chủ yếu của Xí nghiệp xây lắp điện Nam Hà 25
1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị 25
2. Cơ cấu lao động 31
3. Trang thiết bị công nghệ và quy trình công nghệ 32
4. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh và tính chất sản phẩm của Xí nghiệp 34
5. Cung ứng nguyên vật liệu 35
6. Tình hình tài chính của doanh nghiệp 36
III. Thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh tại Xí nghiệp xây lắp điện Nam Hà 37
1.Kết quả kinh doanh của Xí nghiệp trong 3 năm qua 37
2. Tình hình cơ cấu vốn sản xuất kinh doanh của XN 41
2.1. Cơ cấu vốn phân loại theo chủ sở hữu 41
2.2. Cơ cấu vốn phân loại theo tính công dụng kinh tế 42
3. Thực trạng công tác quản trị sử dụng vốn ở xí nghiệp XLĐNH 43
3.1.Thực trạng công tác quản trị vốn cố định 43
3.1.1. Cơ cấu vốn cố định 43
3.1.2.Tình hình khấu hao tài sản cố định 43
3.1.3. Tình hình bảo toàn và phát triển vốn cố định 44
3.2. Thực trạng công tác quản trị vốn lưu động 45
3.2.1. Cơ cấu vốn lưu động 45
3.2.2. Quản trị vốn lưu động 46
3.2.2.1. Quản trị tiền mặt 47
3.2.2.2. Quản trị các khoản phải thu 48
3.2.2.3. Quản trị dự trữ và tồn kho 48
3.3. Đánh giá khả năng thanh toán và hiệu quả sử dụng vốn thông qua một số chỉ tiêu 49
3.3.1. Khả năng thanh toán của xí nghiệp 49
3.3.2. Hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp 51
3.3.2.1. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn nói chung 51
3.3.2.2.Hiệu quả sử dụng vốn cố định 53
3.3.2.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động 54
4. Đánh giá đặc điểm tình hình, ưu nhược điểm của Xí nghiệp Xây lắp điện Nam Hà trong năm qua 55
4.1. Đánh giá đặc điểm tình hình 55
4.1.1. Những thuận lợi 55
4.1.2. Những khó khăn 56
4.2.Ưu điểm và những tồn tại 56
4.2.1 Ưu điểm 56
4.2.2. Những tồn tại và nguyên nhân 57
4.2.2.1. Những tồn tại 57
4.2.2.2. Nguyên nhân 58


Chương III. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh ở xnxlđnh 61
I. Định hướng và nhiệm vụ kinh doanh của xí nghiệp trong thời gian tới 61
II. Một số giải pháp nhằm giúp XNXLĐNH nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh 62
1. Nâng cao năng lực thắng thầu 62
2. Hoàn thành cơ chế khoán của Xí nghiệp 65
3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 66
3.1. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định 66
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động 70
3.2.1 Đẩy nhanh vòng quay của vốn lưu động: 71
3.2.2 Hạn chế lượng vốn lưu động bị chiếm dụng 74
3.2.3. Công tác quản trị vốn lưu động 75
4. Đào tạo bồi dưỡng nâng cao tay nghề của người lao động 76
5. Tăng cường đa dạng nguồn vốn 77
6. Một số vấn đề khác 78
6.1. Hoàn thiện công tác tài chính kế toán 78
6.2. Mở rộng thị trường, tăng cường tìm kiếm các công trình 79
6.3. Công tác quản trị 79
III. Một số kiến nghị 80
1. Đối với Nhà nước 80
2. Đối với chính quyền sở tại 80


Xem Thêm: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh ở xí nghiệp xây lắp Điện Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh ở xí nghiệp xây lắp Điện Nam sẽ giúp ích cho bạn.