Đề tài: Vốn và các phương hướng biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Cty In Công Đoàn


MỤC LỤC

I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty In Công Đoàn: 1
1. Sự ra đời của Công ty In Công Đoàn: 1
2. Các giai đoạn phát triển: 1
2.1.Giai đoạn từ khi thành lập ( 1946 đến 1975): 1
2.2. Giai đoạn từ năm 1976 đến năm 1989: 2
2.3. Giai đoạn từ năm 1990 đến năm 1998: 2
2.4. Giai đoạn hiện nay: 3

II. Tính chất và nhiệm vụ sản xuất của công ty 4

III. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty In Công Đoàn: 5

IV. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh đối với công tác kinh tế tại Công ty in Công Đoàn. 8
1. Đặc điểm về mặt hàng sản xuất. 8
2. Đặc điểm về kỹ thuật và quy trình công nghệ: 9
3. Đặc điểm về trang thiết bị: 12
4. Đặc điểm về nguyên vật liệu và chất lượng sản phẩm: 18
5. Đặc điểm về yếu tố lao động: 19
6. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty in Công Đoàn: 21
7. Hoạt động tài chính kế toán của công ty: 29

V. Nhận xét về các mặt thuận lơi và khó khăn của Công ty in công đoàn. 31
1.Thuận lợi: 31
2. Khó khăn còn tồn tại: 33
3. Các nguyên nhân của những tồn tại trên: 36

VI.Phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới 37


Xem Thêm: Vốn và các phương hướng biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty In Công Đoàn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vốn và các phương hướng biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty In Công Đoàn sẽ giúp ích cho bạn.