Đề tài: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ tại Cty kinh doanh thép và vật tư Hà Nội


MỤC LỤC

Lời nói đầu 1


Chương I 3
một số vấn đề cơ bản về vốn lưu động và 3
hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong 3
doanh nghiệp thương mại 3

I. Vốn lưu động trong doanh nghiệp thương mại 3
1.1 Khái niệm về vốn lưu động 3
1. 2. Phân loại vốn lưu động 5
1.3. Vai trò của vốn lưu động 10
II. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp 11
2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn lưu động: 11
2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ 13
III. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng VLĐ 20
3.1 Nhân tố khách quan 21
3.2 Nhân tố chủ quan 22


Chương II 24
thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty kinh doanh thép và vật tư Hà Nội 24

I Tổng quan về công ty 24
1.1 Lịch sử hình thành của Công ty: 24
1.2 Mạng lưới kinh doanh của Công ty: 25
1.3 Chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty: 26
1.4 Cơ cấu Tổ chức quản lý 28
II. Thực trạng Hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty kinh doanh thép và vật tư Hà Nội giai đoạn 2000- 2002 31
2.1 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty 31
2.2 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động 39
2.3 Phân tích tình hình quản lý vốn lưu động 43
III. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động tạI Công ty kinh doanh thép và vật tư Hà Nội 49
3.1 Kết quả đạt được: 49
3.2 Những hạn chế và nguyên nhân 50


Chương III 54
một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử 54
dụng vốn lưu động tạI Công ty kinh doanh 54
thép và vật tư Hà Nội 54

I. Phương hướng và nhiệm vụ năm 2003 54
II Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty kinh doanh thép và vật tư Hà Nội 56
2.1. Hoàn thiện công tác kế hoạch và quản lý. 56
2.2 Đào tạo đội ngũ cán bộ, nhân viên 57
2.3. Biện pháp quản lý tiền mặt 58
2.4. Biện pháp về quản lý các khoản phải thu 59
2.5. Biện pháp quản lý dự trữ hàng tồn kho 61
2.6. Quản lý chặt chẽ doanh thu và chi phí 65
2.6 Tăng cường áp dụng hình thức tín dụng thương mạI trong quan hệ mua hàng 68

Kết luận 70


Xem Thêm: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ tại công ty kinh doanh thép và vật tư Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ tại công ty kinh doanh thép và vật tư Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.