Đề tài: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Xây lắp 386


MỤC LỤC

Lời nói đầuChương I
Những vấn đề lý luận cơ bản về vốn và hiệu quả sử dụng vốn

I. Vốn và tầm quan trọng của vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh
1. Khái niệm về vốn
2. Đặc trưng của vốn
3.Cơ cấu của vốn
4.Phân loại vốn
5. Các nguồn huy động vốn
6. Tầm quan trọng của vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh
II. Hiệu quả sử dụng vốn và ý nghĩa đối với doanh nghiệp
1.Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn Error! Bookmark not defined.
2. ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh
4. Những nhân tố ảnh hưởng tới việc nâng cao hiệu quả sử vốn
5. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn


ChươngII
Thực trạng sử dụng vốn và hiệu quả sử dụng vốn ở công ty xây lắp 386

I. Qúa trình hình thành và phát triển của công ty xây lắp 386
II.Những đặc điểm kinh tế-kỹ thuật chủ yếu của công ty ảnh hưởng tới sử dụng vốn
1.Đặc điểm cơ cấu tổ chức của Công Ty Xây Lắp 386
2. Đặc điểm về sản phẩm
3.Đặc điểm thị trường Công Ty Xây Lắp 386
4. Đặc điểm về tình hình cạnh tranh
5.Đặc điểm quản tri chất lượng các công trình tại công ty 48
6. Đặc điểm công tác kế hoạch chiến lược của công ty 50
7. Đặc điểm các yếu tố đầu vào 50
8.Đặc điểm nguồn nhân lực : 52
9.Đặc điểm tài chính của công ty 53
II. Kết quả sản xuất kinh doanh và thực trạng sử dụng vốn của công ty 56
1. Kết quả sản xuất kinh doanh trong một số năm gâng đây 56
2.Thực trạng về cơ cấu nguồn vốn của công ty 57
3. Hiệu quả sử dụng vốn của công ty 61
4. Những kết quả đã đạt được 70


Chương III 74
Một số giải pháp chủ yếu nhăm nâng cao 74
hiệu quả sử dụng vốn ở Công ty xây lắp 386 74

I. Phương hướng và nhiệm vụ sản xuát kinh doanh trong thời gian tới 74
1-Đặc điểm tình hình : 74
2-Những căn cứ để xây dựng kế hoạch năm 2003 74
3-Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2003: 75
II- Các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty xây lắp 386 75
1. Về vốn cố định 75
2. Về vốn lưu động 76
III. Một số giải pháp khác 83
1. Đào tạo đội ngũ lao động có tay nghề 83
2. Mở rộng thị trường, tăng cường tìm kiếm các công trình 84
3. Bảo toàn và phát triển vốn 84

Kết luận 86
Tài liệu tham khảo 87Xem Thêm: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Xây lắp 386
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Xây lắp 386 sẽ giúp ích cho bạn.