Đề tài: Một số Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Cty Thực Phẩm Hà Nội


Chương1:

HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP VÀ SỰ CẦN THIẾT NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP HIỆN NAY

1. Hiệu quả sử dụng vốn và vai trò của vốn trong sản xuất kinh doanh
1.1. Hiệu quả sử dụng vốn
1.1.1. Khái niệm về vốn và hiệu quả sử dụng vốn
1.1.2. Tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả sử dụng vốn
1.2. Vốn một yếu tố quan trọng trong sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp
1.2.1. Chu kỳ của vốn kinh doanh
1.2.2. Cơ cấu vốn trong doanh nghiệp
1.2.3. Bảo toàn và phát triển vốn - vấn đề quan trọng hàng đầu của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường
1.2.4. Các nguồn vốn của doanh nghiệp
1.2.5. Vai trò của vốn trong doanh nghiệp
2. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuất là một biện pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
2.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn
2.1.1. Hệ thống chỉ tiêu chung
2.1.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định
2.1.3. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn lưu động (VLĐ)
2.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, một biện pháp cơ bản để doanh nghiệp phát triển
3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn
3.1 Nhóm nhân tố khách quan
3.1.1. Chính sách của nhà nước
3.1.2. Môi trường sinh thái và cơ sở hạ tầng
3.1.3. Các yếu tố về công nghệ
3.1.4.Chính trị - Kinh tế - Xã hội
3.1.5. Đặc điểm về mặt hàng sản xuất kinh doanh
3.2. Nhóm nhân tố chủ quan
3.2.1. Các chính sách của doanh nghiệp
3.2.2. Nhân tố quản trị doanh nghiệp
3.2.3 Trình độ lực lượng lao động trong doanh nghiệp
3.2.4. Trình độ phát triển vật chất kỹ thuật và ứng dụng kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất kinh doanh
3.2.5. Hệ thống trao đổi thông tin
3.3. Những biện pháp chính nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh
3.3.1. Lựa chọn đúng phương án sản xuất kinh doanh
3.3.2. Sử dụng hợp lý các nguồn vốn
3.3.3. Tổ chức quản lý tốt các nguồn vốn này
3.3.4. Tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh
3.3.5. Tổ chức tốt công tác kế toán và phân tích hoạt động kinh tế

Chương2:

THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY THỰC PHẨM HÀ NỘI

1. Khái quát về công ty Thực Phẩm Hà Nội
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
1.2.Chức năng và nhiệm vụ của công ty
1.3.Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
1.3.1. Doanh thu bán hàng
1.3.2. Lợi tức gộp
1.3.1. Chi phí bán hàng
1.3.2. Chi phí quản lý doanh nghiệp
1.3.3. Lợi tức sau thuế
2. Những đặc điểm quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn ở công ty Thực Phẩm Hà Nội
2.1. Đặc điểm về tổ chức quản lý
2.2. Đặc điểm về sản phẩm của công ty
2.2.1. Đặc điểm về quy trình công nghệ
2.2.2. Đặc điểm về kết cấu mặt hàng kinh doanh
2.3. Đặc điểm về nguyên vật liệu
2.4. Đặc điểm về máy móc thiết bị
2.5. Đặc điểm về lao động của công ty
3. Thực trạng về tình hình tài chính của công ty Thực Phẩm Hà Nội
3.1. Cơ cấu vốn sản xuất kinh doanh của công ty
3.2. Phân tích thực trạng quản lý và sử dụng vốn cố định
3.2.1. Cơ cấu và tình hình biến động vốn cố định
3.2.2. Khấu hao TSCĐ
3.2.3. Tình hình bảo toàn và phát triển vốn cố định
3.2.4. Hiệu quả sử dụng vốn cố định
3.3. Phân tích thực trạng quản lý và sử dụng vốn lưu động
3.3.1. Sự biến động cơ cấu vốn lưu động theo nguồn hình thành
3.3.2. Cơ cấu vốn lưu động theo quá trình tuần hoàn và luân chuyển
3.3.3. Tình hình sử dụng tài sản dự trữ trong vốn lưu động
3.3.4. Tình hình bảo toàn và phát triển vốn lưu động
3.3.5. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động (VLĐ)
3.4. Phân tích nguồn bù đắp vốn
3.5. Khả năng thanh toán của công ty
4. Đánh giá những thành tích và tồn tại trong công tác quản lý và sử dụng vốn của công ty Thực Phẩm Hà Nội trong thời gian vừa qua
4.1. Những thành tích trong việc quản lý và sử dụng vốn
4.2. Những tồn tại chính của công ty
4.3. Nguyên nhân của những tồn tại

Chương3:

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY THỰC PHẨM HÀ NỘI

1. Phương hướng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và phát triển sản xuất kinh doanh của công ty Thực Phẩm Hà Nội
1.1. Các định hướng cơ bản của công ty trong những năm tới
1.1. Mục tiêu phấn đấu của công ty
2. Một số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty Thực Phẩm Hà Nội
2.1. Giải pháp tạo vốn cho công ty
2.1.1. Khai thác triệt để nguồn vốn trong công ty
2.1.2. Vay ngân hàng
2.1.3. Tìm kiếm nguồn tài trợ dài hạn
2.1.4. Chiếm dụng vốn trong thanh toán
2.1.5. Tạo lập và củng cố uy tín
2.1.6. Nguồn ODA và FDI
2.1.7. Nguồn cung cấp từ ngân sách nhà nước(NSNN)
2.2. Chiến lược sử dụng vốn trong công ty
2.2.1. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định
2.2.2. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
2.3. Nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư mua sắm TSCĐ
2.4. Tăng cường giáo dục tư tưởng, ý thức cho người lao động
3. Một số kiến nghị để thực hiện tốt các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở công ty Thực Phẩm Hà Nội
3.1. Đối với nhà nước
3.1.1. Môi trường kinh tế
3.1.2. Môi trường pháp lý
3.1.3. Hỗ trợ doanh nghiệp thông qua thuế
3.2. Đối với công ty


KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
MỤC LỤCXem Thêm: Một số Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Thực Phẩm Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Thực Phẩm Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.