Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bạch Đằng

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bạch Đằng


  TÊN ĐỀ TÀI: Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bạch Đằng 9 chi nhánh tại Hà Nội


  Mục lục


  Lời mở đầu 1

  CHƯƠNG 1 3

  NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP TRONG 3

  NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 3


  1.1. Tổng quan về vốn lưu động và nguồn vốn lưu động của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 3

  1.1.1. Khái niệm về vốn lưu động của doanh nghiệp 3

  1.1.2. Đặc điểm của vốn lưu động 4

  1.1.3. Phân loại vốn lưu động 4

  1.1.3.1.Phân loại theo vai trò của từng loại vốn lưu động trong quá trình sản xuất kinh doanh. 4

  1.1.3.2. Phân loại theo hình thái biểu hiện. 5

  1.1.3.3. Phân loại theo nguồn hình thành. 6

  1.1.3.4.Phân loại theo quan hệ sở hữu về vốn. 6

  1.1.4. Kết cấu vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng. 7

  1.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp. 8

  1.2.1. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp 8

  1.2.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường 9

  1.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động 10

  1.3.1. Tốc độ luân chuyển vốn lưu động 10

  1.3.2. Mức tiết kiệm vốn lưu động: 11

  1.3.3. Hàm lượng vốn lưu động: 11

  1.3.4. Tỷ suất lợi nhuận vốn lưu động: 12

  Lợi nhuận trước thuế trong kỳ 12

  1.3.5. Ngoài ra, để đánh giá hiệu quả sử dụng từng loại vốn còn có thể sử dụng chỉ tiêu sau:Số vòng quay hàng tồn kho: 12

  1.3.6. Chỉ tiêu số ngày một vòng quay hàng tồn kho: 12

  1.3.7. Số vòng quay các khoản phải thu: với công thức tính như sau: 12

  1.3.8. Kỳ thu tiền trung bình, công thức tính là: 12

  1.4. Quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp . 13

  1.4.1. Nhu cầu vốn lưu động của doanh nghệp 13

  1.4.2. Phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp 13

  1.4.2.1. Phương pháp trực tiếp: 13

  1.4.2.2. Phương pháp gián tiếp 14

  1.4.3.Quản trị vốn tồn kho dự trữ : 15

  1.4.3.1. Tồn kho dự trữ và các nhân tố ảnh hưởng đến tồn kho dự trữ 15

  1.4.3.2. Các phương pháp quản trị vốn tồn kho dự trữ 15

  1.4.4. Quản trị vốn bằng tiền 16

  1.4.4.1. Xác định mức dự trữ vốn tiền mặt hợp lý 16

  1.4.4.2. Dự đoán và quản lý các luồng nhập, xuất vốn tiền mặt 16

  1.4.5. Quản trị các khoản phải thu, phải trả 16

  1.4.5.1. Quản trị các khoản phải thu 16

  1.4.5.2. Quản trị các khoản phải trả 17

  1.5.Các nhân tố ảnh hưởng và các biện pháp nâng cao hiệu quả vốn lưu động trong các doanh nghiệp 18

  1.5.1.Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động 18

  1.5.1.1Các nhân tố chủ quan 18

  1.5.1.2. Các nhân tố khách quan 19

  1.5.2. Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp 20


  CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG 24

  TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP BẠCH ĐẰNG 9 24


  CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI 24

  2.1. Khái quát về tình hình hoạt động của công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp Bạch Đằng 9 chi nhánh tại Hà Nội 24

  2.1.1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của công ty 24

  2.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh và quy trình công nghệ . 25

  2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 26

  2.1.4. Đặc điểm kết chuyển bộ máy kế toán của công ty. 28

  2.1.5. Những kết quả kinh doanh chủ yếu của công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Bạch Đằng 9 chi nhánh tại Hà Nội trong những năm gần đây. 29

  2.1.6. Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm vừa qua 32

  2.1.6.1. Những thuận lợi 32

  2.1.6.2. Những khó khăn: 33

  2.2. Thực trạng công tác quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bạch Đằng 9 chi nhánh tại Hà Nội 34

  2.2.1. Nguồn vốn lưu động của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bạch Đằng 9 chi nhánh tại Hà Nội 34

  2.2.2. Thực trạng công tác quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bạch Đằng 9- chi nhánh Hà Nội. 38

  2.2.2.1. Cơ cấu vốn lưu động 38

  2.2.2.2. Tình hình tổ chức và quản trị hàng tồn kho của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bạch Đằng 9- chi nhánh Hà Nội. 41

  2.2.2.3. Tình hình quản trị các khoản phải thu của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bạch Đằng 9- chi nhánh Hà Nội 43

  2.2.2.4. Tình hình tổ chức và quản trị vốn bằng tiền và khả năng thanh toán của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bặch Đằng 9 chi nhánh Hà Nội 48

  2.2.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bạch Đằng 9 chi nhánh tại Hà Nội 51

  2.3. Đánh giá chung về công tác tổ chức, quản trị và sử dụng vốn lưu động của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bạch Đằng 9 chi nhánh tại Hà Nội năm 2007 53

  2.3.1. Thành tích đạt được 53

  2.3.2 Những vấn đề còn đặt ra trong công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bạch Đằng 9 chi nhánh tại Hà Nội 54


  CHƯƠNG 3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG 9 CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI 56

  3.1 Định hướng phát triển của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bạch Đằng 9 chi nhánh tại Hà Nội 56

  3.1.2. Mục tiêu phát triển của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bạch Đằng 9 chi nhánh tại Hà Nội 57

  3.2. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bạch Đằng 9 chi nhánh tại Hà Nội 57

  3.2.1. Xác định nhu cầu vốn lưu động một cách hợp lý cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty 58

  3.2.2. Tăng cường tìm kiếm các nguồn tài trợ tích cực cho nhu cầu vốn kinh doanh nói chung và vốn lưu động nói riêng. 60

  3.2.3. Áp dụng phương pháp thanh toán hợp lý, tổ chức tốt công tác thanh toán và thu hồi công nợ 63

  3.2.4. Tăng cường quản lý hàng tồn kho 64

  3.2.5. Chủ động thanh toán nợ nhằm lành mạnh hóa tình hình tài chính của công ty. 65

  3.2.6. Tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát của tài chính trong việc quản lý và sử và sử dụng vốn lưu động ở các khâu của quá trình sản xuất 65

  3.3. Một số kiến nghị 66


  KẾT LUẬN 67


  Xem Thêm: Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bạch Đằng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bạch Đằng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status