Đề tài: Biện pháp quản lý VCĐ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng VCĐ tại Cty In công đoàn


MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN 1: VỐN CỐ ĐỊNH VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH (SXKD)CỦA DOANH NGHIỆP 2
I. Khái niệm, cơ cấu của VCĐ trong doanh nghiệp 2
1. Khái niệm và đặc điểm của vốn cố định (VCĐ): 2
2. Nguồn hình vốn cố định 3
II. Vai trò của VCĐ trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp : 4
III. yêu cầu quản lý và sử dụng TSCĐ: 5
1. Phân loại TSCĐ: 5
2. Khấu hao TSCĐ: 7
3. Bảo toàn vốn cố định: 10
IV. Sự cần thiết của việc quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng VCĐ 11
1. Ý nghĩa của việc quản lý và sử dụng có hiệu quả VCĐ: 11
2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VCĐ: 12
3. Một số biện pháp chủ yếu để quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng VCĐ 13


PHẦN 2: TÌNH HÌNH QUẢN LÝ & HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY IN CÔNG ĐOÀN. 15
I. Đặc diểm SXKD và tổ chức quản lý của Công ty In 15
1. Quá trình hình thành và phát triển . 15
2. Bộ máy quản lý 16
II. Tình hình SXKH và sử dụng VCĐ của Công ty In Công Đoàn 18
III. Thực trạng quản lý và sử dụng vốn cố định tại Công ty In Công Đoàn. 19
1. Tình hình kết cấu vốn kinh doanh của Công ty In Công Đoàn. 19
2. Nguồn hình thành VCĐ của Công ty. 20
3. Tình hình TSCĐ đang dùng của Công ty in Công Đoàn. 21
4. Tình hình khấu hao TSCĐ. 22
5. Tình hình quản lý TSCĐ và bảo toàn VCĐ: 23
6. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VCĐ ở Công ty. 26


PHẦN 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH CỦA CÔNG TY IN CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM 28
1. Đánh giá về tình hình quản lý và sử dụng vốn cố định ở Công ty in Công Đoàn Việt Nam. 28
2. Một số kiến nghịnhằm nâng cao hiệu quả sử dụng VCĐ ở Công ty in Công Đoàn. 29

KẾT LUẬN 31
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 32Xem Thêm: Biện pháp quản lý VCĐ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng VCĐ tại công ty In công đoàn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Biện pháp quản lý VCĐ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng VCĐ tại công ty In công đoàn sẽ giúp ích cho bạn.