Đề tài: Hiệu quả sử dụng vốn ở Cty cổ phần ô tô khách Hà Tây


Mục lục 1
Lời mở đầu . 2Chương I: Một số lý luận cơ bản về vốn . 3
I . Vốn trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp : 3
1.1 khái niệm và đặc điểm cơ bản vốn 3
1.2 Vai trò của vốn 3
II. Phân loại vốn trong doanh nghiệp 4
2.1 Vốn cố định : 4
2.2 Vốn lưu động : 4
III. Quản lý và sử dụng vốn trong doanh nghiệp : 6
3.1Quản lý vốn cố định . 6
3.2Quản lý vốn lưu động . 7
IV. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn : 7


Chương II. Phân tích tình hình sử dụng vốn của công ty cổ phần
ôtô khách Hà Tây . 9
I. Khái quát về công ty cổ phần ôtô khách Hà Tây . 9
11. Giới thiệu khái quát về công ty . 9
12. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty . 9
II.Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cuả công ty cổ phần ôtô khách Hà Tây : 13
2.1. Khái quát tình hình tài chính của công ty . 14
2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của công ty . 18


Chương III.Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần ôtô khách Hà Tây . 26
I. Mục tiêu và phương hướng của công ty trong thời kỳ tới ( 2003 –2005 ) . 26
II .Những mặt hạn chế trong việc sử dụng vốn của công ty . 27
III.Những biện pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở công ty
cổ phần ôtô khách Hà Tây. 28

Kết luận . 29
Tài liệu tham khảo . 30Xem Thêm: Hiệu quả sử dụng vốn ở công ty cổ phần ô tô khách Hà Tây
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hiệu quả sử dụng vốn ở công ty cổ phần ô tô khách Hà Tây sẽ giúp ích cho bạn.