Một số Giải pháp để nâng cao hiệu quả XNK tại Cty Dệt Hải Phòng
CHƯƠNG I: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN
CỦA CÔNG TY DỆT HẢI PHÒNG 1
I-/ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 1
1-/ Từ năm 1988 đến năm 1991 1
2-/ Từ tháng 10/1991 đến năm 1997 2
3-/ Từ năm 1997 đến nay 3
II-/ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC, BỘ MÁY
QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 3
1-/ Nhiệm vụ và chức năng 3
2-/ Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý sản xuất 3
3-/ Đặc điểm kỹ thuật 6
CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KIDNH DOANH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG TRONG THỜI GIAN TỚI 10
I-/ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 10

1-/ Kết quả sản xuất 10
2-/ Tình hình xuất nhập khẩu và ảnh hưởng của
thị trường trong và ngoài nước. 11
3-/ Tình hình xuất khẩu sản phẩm của Công ty 12
II-/ ĐÁNH GÍA CHUNG TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY
DỆT HẢI PHÒNG. 17
CHƯƠNG III : MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ XUẤT NHẬP KHẨU 19
I-/ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ XUẤT KHẨU
TẠI CÔNG TY DỆT: 19
1-/ Nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm: 19
2-/ Hạ giá thành sản phẩm. 20
3-/ Tăng vòng quay của vốn: 22
4-/ Ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất sẽ tạo cơ sở
khoa học cho sự định hướng và quy hoạch phát triển
sản xuất nâng cao NSLĐ: 22
II-/ Ý KIẾN VỀ VIỆC TẠO HÀNH LANG PHÁP LÝ CHO
DOANH NGHIỆP. 23

1-/ Cần khắc phục hiện trạng không kiểm soát được
nguồn tài liệu thông tin của ngành dệt. 23
2-/ Tạo lợi thế cạnh tranh của các sản phẩm trong toàn ngành. 23
3-/ Nhà nước phải tạo môi trường, hành lang pháp lý
thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu. 24
4-/ Chính sách ưu đãi về vốn, tín dụng. 25
Xem Thêm: Một số Giải pháp để nâng cao hiệu quả xuất nhập khẩu tại công ty Dệt Hải Phòng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số Giải pháp để nâng cao hiệu quả xuất nhập khẩu tại công ty Dệt Hải Phòng sẽ giúp ích cho bạn.