Đề tài: Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ ở cty Artex HN


MỤC LỤC

Lời mở đầu 3CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT HÀNG TCMN Ở VIỆT NAM VÀ QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN HĐXK MẶT HÀNG NÀY
I. Một số nét về hoạt động sản xuất và xuất khẩu hàng TCMN của Việt Nam
1. Đặc điểm về hàng TCMN 4
2.Tiềm năng phát triển của nghành hàng TCMN 5
3.Tình hình xuất khẩu hàng TCMN trong những năm gần đây. 6
4. Những thuận lợi, khó khăn trong sản xuất và xuất khẩu hàng TCMN ở Việt Nam hiện nay. 7
II. Quy trình thực hiện HĐXK hàng TCMN. 9
1. Chuẩn bị hàng hóa. 9
2. Kiểm tra hàng XK 9
3.Thuê phương tiện vận tải 9
4. Mua BH cho hàng hóa 10
5. Làm thủ tục hải quan 10
6. Giao hàng với phương tiện vận tải 10
7. Nghiệp vụ thanh toán 11
8. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại. 11


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN HĐXK HÀNG TCMN TẠI ARTEX – HÀ NỘI
I. Giới thiệu về công ty ARTEX Hà Nội. 12
1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty ARTEX Hà Nội. 12
2.Cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng và nhiệm vụ của công ty Artex- Hà Nội. 12
II. Khái quát hoạt động kinh doanh xuất khẩu tại công ty Artex Hà Nội. 16
1. Tình hình hoạt động kinh doanh chung của công ty trong những năm gần đây. 16
2.Tình hình XK và thị trường XK hàng TCMN của công ty.
2.1 Tình hình xuất khẩu hàng TCMN của công ty
2.2 Thị trường xuất khẩu hàng TCMN của công ty 19
III. Một số nghiệp vụ trong quá trình thực hiện HĐXK hàng TCMN tại công ty Artex Hà Nội. 22
1. Giục người mua mở L/C và kiểm tra L/C 23
2. Chuẩn bị và kiểm tra hàng hóa XK 23
3.Thuê phương tiện vận tải và mua BH cho hàng XK. 26
4. Làm thủ tục hải quan. 27
5. Giao hàng cho người vận tải 27
6. Làm thủ tục thanh toán 28
7. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại. 28
IV. Một số nhận xét về quá trình thực hiện HĐXK tại công ty Artex Hà Nội 29
1. Những kết quả đạt được 29
2. Những tồn tại và nguyên nhân 30


CHƯƠNG III: MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM ĐẨY MẠNH XK CỦA CÔNG TY
I.Phương hướng, mục tiêu kinh doanh tại công ty Artex- Hà Nội trong giai đoạn
2005-2007. 31
II. Một số giải pháp trong việc thực hiện HĐXK hàng TCMN tại công ty 32
Artex Hà Nội. 32
1. Hoàn thiện công tác chuẩn bị hàng xuất khẩu. 33
2. Hoàn thiện nghiệp vụ làm thủ tục hải quan 33
3. Nâng cao năng lực đàm phán, ký kết hợp đồng 34
4. Nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ 34
5. Nâng cao chất lượng sản phẩm TCMN 35
6. Cải thiện cơ sở hạ tầng 35

Kết luận 37


Xem Thêm: Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ ở cty Artex HN
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ ở cty Artex HN sẽ giúp ích cho bạn.