Đề tài: Xuất khẩu tại cty Thanh Bình HTC


MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 2CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NHẬP
KHẨU VÀ SỨC CẠNH TRANH HÀNG HOÁ 4
1.1. Khái niệm, chức năng và vai trò của nhập khẩu hàng hoá 4
1.1.1. Khái niệm nhập khẩu 4
1.1.2. Chức năng của nhập khẩu 5
1.1.3. Vai trò của nhập khẩu hàng hoá 6
1.2. Các hình thức của hoạt động nhập khẩu 8
1.2.1. Nhập khẩu thông thường(nhập khẩu trực tiếp) 8
1.2.2. Nhập khẩu uỷ thác 9
1.2.3. Nhập khẩu liên doanh 10
1.2.4. Nhập khẩu đổi hàng 10
1.2.5. Nhập khẩu tái xuất 11
1.2.6. Nhập khẩu theo đơn nhập hàng 12
1.3. Khái niệm, vai trò và các hình thức cạnh tranh 12
1.4. Sức cạnh tranh của hàng hoá và sự cần thiết phải nâng cao sức cạnh tranh của hàng hoá 20
1.4.1. Sức cạnh tranh của hàng hoá 20
1.4.2. Sự cần thiết phải nâng cao sức cạnh tranh của hàng hoá 32


Chương II: Thực trạng hoạt động
kinh doanh nhập khẩu và sức cạnh tranh
về hàng hoá của công ty 35

2.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 35
2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh nhập khẩu của công ty 42
2.3. Thực trạng về sức cạnh tranh hàng hoá của công ty 44
2.4. Đánh giá hoạt động kinh doanh nhập khẩu và sức cạnh tranh hàng hoá của công ty 47


Chương III: Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu nhằm nâng cao sức cạnh tranh hàng hóa tại công tythanh bình htc 50
3.1. Phương hướng kinh doanh nhập khẩu của công ty 50
3.2. Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu và nâng cao sức cạnh tranh hàng hoá của công ty 51
3.3. Một số kiến nghị với nhà nước 54


KẾT LUẬN 57


Xem Thêm: Xuất khẩu tại cty Thanh Bình HTC
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xuất khẩu tại cty Thanh Bình HTC sẽ giúp ích cho bạn.