Đề tài: Báo cáo tổng hợp Tổng Cty xây dựng Hà Nội


MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1


1.SỰ HÌNH THÀNH –PHÁT TRIỂN VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ -KỸ THUẬT CHỦ YẾU CỦA DOANH TCT XD HÀ NỘI 3
1.1.LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TCT XD HÀ NỘI 3
1.2.BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA TCT XD HÀ NỘI 6
1.3.CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA TCT XD HÀ NỘI 9

2 .ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TCT XD HÀ NỘI TRONG GIAI ĐOẠN 2004-2009 12
2.1. MỘT SỐ CHỈ TIấU KINH TẾ QUAN TRỌNG 12
2.1.1.Giá trị SXKD & Doanh thu 12
2.1.2.Nộp ngân sách,tỷ suất lợi nhuận và lương bình quân của CBCNV 14
2.2 THUẬN LỢI,KHÓ KHĂN TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 14
2.2.1 Những thuận lợi cơ bản 14
2.2.2 Những khó khăn 15

3 .HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI 15
3.1. CÔNG TÁC THỊ TRƯỜNG 15
3.2. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 16
3.3. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ 17
3.4. CÔNG TÁC KỸ THUẬT THI CÔNG- BẢO HỘ LAO ĐỘNG VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 18
3.5. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH-KẾ TOÁN 20
3.6. QUẢN Lí VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC TỔNG CÔNG TY 21
3.7.CÔNG TÁC QUẢN Lí NHÂN SỰ 21
3.8. NHỮNG TỒN TẠI CẦN KHẮC PHỤC 24

PHỤ LỤC 25


Xem Thêm: Báo cáo tổng hợp Tổng công ty xây dựng Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo tổng hợp Tổng công ty xây dựng Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.