Đề tài: Báo cáo thực tập tổng hợp tại Tập Đoàn Điện Lực VN


MỤC LỤC
Lời mở đầu 3


Chương I 4
Giới thiệu chung về Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc. 4
1. Giới thiệu chung. 4
2. Chức năng nhiệm vụ của Ban Quản lí dự án các công trình điện Miền Bắc. 5
3. Phương hướng, nhiệm vụ của Ban quản lý dự án công trình điện miền Bắc năm 2009 – 2010 5
II. Mô hình tổ chức công tác quản lý của Ban quản lớ dự án các công trình điện miền Bắc. 7
1. Sơ đồ tổ chức của Ban quản lý dự án công trình điện miền Bắc 7
2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Lãnh đạo Ban QLDA và các phũng chức năng của Ban QLDA trong công tác quản lý đầu tư xây dựng. 7


Chương II. 11
I. Vốn và nguồn vốn thực hiện các dự án. 11
II. Quá trình thực hiện đầu tư tại Ban Quản lí dự án các công trỡnh điện Miền Bắc. 16
1. Quá trình lập dự án. 18
2. Công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án. 18
Hình 3: Các bước thực hiện đấu thầu để lựa chọn nhà thầu 20
Nguồn: Quản lý dự án - Nhà xuất bản Xây dựng 20
3. Công tác thẩm định dự án. 21
5. Quá trình quản lí dự án đầu tư tại Ban Quản lí dự án. 23


Chương III. 26
1. Công tác khảo sát thiết kế trong quá trình lập dự án. 26
2. Công tác đền bù và giải phóng mặt bằng. 27
3. Công tác lựa chọn nhà thầu và thi công thực hiện công trình. 28
4. Công tác quản lý đầu tư . 29

Kết luận. 31
Danh mục tài liệu tham khảo: 32Xem Thêm: Báo cáo thực tập tổng hợp tại Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp tại Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.