Đề tài: Xuất khẩu tại cty Volex VN


MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU 3
1.1. Khái quát chung về hoạt động xuất khẩu 3
1.1.1. Khái niệm về xuất khẩu. 3
1.1.2. Một số lý thuyết về thương mại quốc tế. 4
1.1.2.1. Quan điểm của trường phái trọng thương 5
1.1.2.2. Lý thuyết lợi thế tuyệt đối của Adam Smith 6
1.1.2.3. Lý thuyết lợi thế so sánh của David Ricardo 7
1.1.3. Các hình thức xuất khẩu 9
1.1.3.1. Xuất khẩu trực tiếp 9
1.1.3.2. Xuất khẩu tại chỗ 10
1.1.3.3. Tạm nhập tái xuất 11
1.1.3.4. Xuất khẩu gia công 11
1.1.3.5. Xuất khẩu uỷ thác 13
1.1.3.6. Buôn bán đối lưu 13
1.1.3.7. Xuất khẩu theo nghị định thư 15
1.1.4. Vai trò của hoạt động xuất khẩu. 15
1.2. Nội dung chính của hoạt động xuất khẩu. 18
1.2.1. Nghiên cứu tiếp cận thị trường. 18
1.2.2. Lựa chọn đối tác kinh doanh. 19
1.2.3. Đàm phán và kí kết hợp đồng. 19
1.2.4. Thực hiện hợp đồng xuất khẩu. 20
1.2.4.1. Xin giấy phép xuất khẩu hàng hoá 20
1.2.4.2. Chuẩn bị hàng xuất khẩu 20
1.2.4.3. Kiểm tra chất lượng hàng hoá xuất khẩu 20
1.2.4.4. Làm thủ tục hải quan 21
1.2.4.5. Thanh toán hợp đồng 21
1.2.4.6. Giải quyết tranh chấp 22
1.3. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu. 22
1.3.1. Các nhân tố xuất phát từ bản thân doanh nghiệp 22
1.3.1.1. Nhân tố con người 22
1.3.1.2. Máy móc, thiết bị và công nghệ 23
1.3.1.3. Nhân tố về dịch vụ 24
1.3.2. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 24
1.3.2.1. Xu thế tự do hoá thương mại - khu vực hoá và toàn cầu hoá 24
1.3.2.2. Các nhân tố kinh tế 25
1.3.2.3. Các nhân tố từ chính sách và quản lý của nhà nước 26
1.3.2.4. Nhân tố về văn hoá - xã hội 26
1.3.2.5. Đối thủ cạnh tranh 27


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ CỦA CÔNG TY TNHH VOLEX VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM QUA 28
2.1. Khái quát về công ty 28
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 28
2.1.1.1. Quá trình hình thành 28
2.1.1.2. Quá trình phát triển 29
2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty. 31
2.1.3. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty TNHH Volex Việt nam. 31
2.1.3.1. Sơ đồ cơ cấu bộ máy của công ty 31
2.1.3.2. Chức năng và mối liên hệ giữa các phòng ban. 31
2.1.4. Các hoạt động sản xuất và nhập khẩu của công ty. 33
2.1.4.1. Hoạt động sản xuất. 33
2.1.4.2. Hoạt động nhập khẩu. 35
2.2. Thực trạng xuất khẩu hàng hoá của công ty trong những năm qua. 36
2.2.1. Kim ngạch xuất khẩu. 36
3.2.1. Mặt hàng xuất khẩu. 37
2.3.2. Thị trường hàng hoá xuất khẩu. 38
2.2.4. Phương thức thanh toán và hình thức xuất khẩu hàng hoá. 41
2.3. Đánh giá chung về hoạt động xuất khẩu hàng hoá của công ty thời gian qua. 44
2.3.1. Những kết quả đạt được. 44
2.3.2. Những tồn tại. 47
2.3.3. Những nguyên nhân gây ra những tồn tại trong hoạt động xuất khẩu hàng hoá của công ty. 47
2.3.2.1. Nguyên nhân khách quan. 48
2.3.3.2.Nguyên nhân chủ quan. 49


CHƯƠNG 3 : PHƯƠNG HƯỚNG, CÁC GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ CỦA CÔNG TY TNHH VOLEX VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 51
3.1. Phương hướng phát triển của tập đoàn Volex và của công ty TNHH Volex Việt nam. 51
3.1.1. Phương hướng phát triển của tập đoàn Volex 51
3.1.2.Phương hướng phát triển kinh doanh mặt hàng thiết bị điện của công ty. 52
3.2. Những giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển và đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng hoá của công ty trong thời gian tới. 53
3.2.1. Những giải pháp từ phía công ty 53
3.2.1.1. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường và công tác tiếp thị 53
3.2.1.2. Nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm 54
32.1.3. hông ngừng nâng cao uy tín của công ty 55
3.2.1.4 Nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, công nhân viên trong công ty 55
3.2.2. Những kiến nghị đối với Nhà nước 56
3.2.2.1. Hoàn thiện và ổn định cơ chế điều hành xuất khẩu. 56
3.2.2.2. Quan tâm và tạo điều kiện hơn nữa cho các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. 56


KẾT LUẬN 58


Xem Thêm: Xuất khẩu tại cty Volex Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xuất khẩu tại cty Volex Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.