Đề tài: Những nguyên nhân dẫn đến sự phát triển thần kì của nền kinh tế Nhật Bản năm 1952 - 1973.


MỤC LỤC


Lời giới thiệu 2

Chương I -NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA NỀN KINH TẾ NHẬT BẢN
THỜI KỲ 1952-1973. 3

Chương II- NHỮNG NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN
THẦN KÌ CỦA NỀN KINH TẾ NHẬT BẢN NĂM 1952 - 1973.

I- Những di sản từ trước chiến tranh. 6
II-Cải cách kinh tế. 7
III- Những nhà kinh doanh xí nghiệp tích cực 9
IV-Lực lượng lao động ưu tú. 10
V-Sự hợp tác chủ thợ. 10
VI- Lãnh đạo tài ba. 11
VII- Đổi mới kỹ thuật. 12
VIII- Tỷ lệ tiết kiệm cao và ngân hàng cho vay tích cực. 13
IX- Sự kết hợp giữa thị trường với kế hoạch. 14
X- Môi trường quốc tế hoà bình. 15
XI- Chi phí quốc phòng ít. 15
XII-Ổn định chính trị và xã hội. 16
XIII- Tư tưởng trong tăng trưởng kinh tế. 17
XIV-Cơ cấu hai tầng. 18
XV- Chính sách mở cửa và phát triển khoa học kỹ thuật. 20
XVI- Tính cách của nhân dân Nhật Bản. 20

NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM ÁP DỤNG VÀO VIỆT NAM. 23
TÀI LIỆU THAM KHẢO 26Xem Thêm: Những nguyên nhân dẫn đến sự phát triển thần kì của nền kinh tế Nhật Bản năm 1952 - 1973.
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Những nguyên nhân dẫn đến sự phát triển thần kì của nền kinh tế Nhật Bản năm 1952 - 1973. sẽ giúp ích cho bạn.