Đề tài: Vốn cho đầu tư tại Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Hà Tây


MỤC LỤC
Lời nói đầu 1Phần I. Lý luận chung về đầu tư phát triển, nguồn vốn đầu tư và hoạt động huy động vốn và sử dụng vốn cho đầu tư phát triển của ngân hàng đâù tư phát triển. 3
I. Đầu tư và nguồn vốn đầu tư phát triển: 3
I. 1.Khái niệm, đặc điểm và vai trò của đầu tư phát triển. 3
I. 1.1. Khái niệm đầu tư 3
I. 1.2. Đặc điểm của đầu tư phát triển: 4
I.1.3 Vai trò của đầu tư phát triển: 4
I. 2.Vốn và nguồn vốn đầu tư : 6
I. 2.1.Nguồn vốn đầu tư : 6
I.2.2. Vốn và vai trò của vốn đối với sự phát triển kinh tế . 7
I. 3.Vai trò hoạt động huy động vốn và sử dụng vốn cho phát triển kinh tế. 9
I.3.1. Vai trò của hoạt động huy động vốn: 9
I.3.2 Vai trò của hoạt động sử dụng vốn: 9
II. Ngân hàng đầu tư trong quá trình huy động vốn và sử dụng cho vốn đầu tư phát triển. 10
II.1.Vai trò và định hướng của ngân hàng đầu tư trong công cuộc đầu tư phát triển kinh tế . 10
II.1.1.Vai trò của ngân hàng đầu tư . 10
II.1.2. Định hướng của ngân hàng đầu tư : 10
II.2. Hoạt động huy động vốn cho đầu tư phát triển ở Ngân hàng đầu tư phát triển. 11
II. 2.1.Sự cần thiết của công tác huy động vốn ở Ngân hàng đầu tư & phát triển. 11
II.2.2. Các nguồn vốn ở Ngân hàng đầu tư & phát triển cho đầu tư phát triển : 11
II.2.3.Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả công tác huy động vốn cho đầu tư phát triển của Ngân hàng. 12
II.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình huy động vốn. 13
II.3.Hoạt động sử dụng vốn cho đầu tư phát triển của Ngân hàng đầu tư phát triển. 14
II.3.1.Vai trò của hoạt động sử dụng vốn cho đầu tư phát triển của Ngân hàng đầu tư phát triển. 14


Phần II. Thực trạng và đánh giá thực trạng tình hình huy động vốn và sử dụng vốn cho đầu tư phát triển tại Ngân hàng đầu tư & phát triển Hà Tây: 17
I. Tổng quan về ngân hàng Đầu tư & phát triển Hà Tây: 17
I.1. Mô hình tổ chức của ngân hàng Đầu tư & phát triển Hà Tây: 17
I.2. Những thuận lợi và khó khăn hiện nay đối với ngân hàng Đầu tư & phát triển Hà Tây: 17
I.2.1. Thuận lợi: 17
I.2.2. Khó khăn: 17
II. Thực trạng và đánh giá thực trạng tình hình huy động vốn và sử dụng vốn cho đầu tư phát triển của ngân hàng Đầu tư & Phát triển Hà Tây. 17
II.1. Thực trạng tình hình huy động vốn và sử dụng vốn nói chung của Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Hà Tây. 17
II.2. Thực trạng và đánh giá thực trạng hoạt động huy động vốn và sử dụng vốn cho đầu tư phát triển của ngân hàng . 17
II.2.1. Thực trạng huy về huy động vốn. 17
II.2.2. Thực trạng các nhân tố ảnh hưởng đến huy động vốn của ngân hàng Đầu tư & Phát triển Hà Tây . 17
II.3. Tình hình sử dụng vốn và đánh giá tình hình sử dụng vốn cho đầu tư phát triển của ngân hàng Đầu tư & Phát triển Hà Tây. 17
II.3.1. Tình hình hoạt động sử dụng vốn cho đầu tư phát triển của ngân hàng Đầu tư & Phát triển Hà Tây. 17
II.4. Những kết quả đạt được và những tồn tại trong công tác huy động vốn và sử dụng vốn cho đầu tư và phát triển của ngân hàng Đầu tư & Phát triển Hà Tây : 17


Phần III. Giải pháp và kiến nghị để tăng cường khả năng huy động vốn và sử dụng vốn cho đầu tư phát triển tại ngân hàng Đầu tư & phát triển Hà Tây. 17
I. Phương hướng hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong thời gian tới: 17
I.1. Nhận thức về vị trí của ngân hàng trong phục vụ đầu tư phát triển: 17
I.2. Phương hướng hoạt động kinh doanh của ngân hàng Đầu tư & phát triển Hà Tây đối với phục vụ đầu tư phát triển trong thời gian tới: 17
II. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn và sử dụng vốn cho đầu tư phát triển tại ngân hàng Đầu tư & phát triển Hà Tây; 17
II.1. Giải pháp đối với hoạt động huy động vốn cho đầu tư phát triển: 17
II.1.1. Mở rộng mạng lưới và đa dạng hoá hình thức huy động: 17
II.1.2. Thực hiện chính sách lãi suất linh hoạt hợp lý: 17
II.1.3. Các biện pháp khác: 17
II.2.Giải pháp đối với hoạt động sử dụng vốn cho đầu tư phát triển của ngân hàng : 17
II.2.1. Nâng cao hiệu quả khâu thẩm định dự án vay vốn: 17
II.2.2. Giám sát khách hàng vay: 17
II.2.3. Thực hiện các biện pháp hạn chế nợ quá hạn: 17
II.2.4. Tổ chức và xây dựng cơ cấu vốn cho vay đầu tư hợp lý: 17
II.2.5. Thực hiện biện pháp hỗ trợ sau khi cho vay vốn. 17
II.3. Các giải pháp chung đối với hoạt động huy động vốn và sử dụng vốn cho đầu tư phát triển của ngân hàng : 17
II.3.1. Tổ chức tốt hệ thống thu thập thông tin về khách hàng: 17
II.3.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ngân hàng : 17
II.3.3 Áp dụng công nghệ hiện đại: 17
II.3.4. Công tác thông tin quảng cáo: 17
III. Kiến nghị đối với các cơ quan cấp trên: 17
III.1. Kiến nghị đối với Nhà nước: 17
III.2. Kiến nghị với ngân hàng Nhà nước và ngân hàng Đầu tư & phát triển Việt Nam: 17


Kết luận 17


Xem Thêm: Vốn cho đầu tư tại Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Hà Tây
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vốn cho đầu tư tại Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Hà Tây sẽ giúp ích cho bạn.