Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CP Thi Công Cơ

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CP Thi Công Cơ


  LỜI MỞ ĐẦU1. Đặt vấn đề:
  Xây dựng cơ bản là nghành sản xuất vật chất tạo ra cơ sảo vật chất kĩ thuật cho nền kinh tế quốc dân. Sản phẩm của nghành XDCB là những công trình có giá trị lớn, thời gian sử dụng lâu dài nên có ý nghĩa quan trọng về mặt kinh tế. Bên cạnh đó các sản phẩm XDCB còn có thể hiện tính thẩm mĩ, phong cách kiến trúc nên có ý nghĩa quan trọng về mặt văn hóa xã hội.
  Trong bối cảnh nước ta hiện nay việc hiện đại hóa cơ sở hạ tầng đang diễn ra rất nhanh ở khắp mọi nơi làm thay đổi bộ mặt của đất nước từng ngày. Vấn đề đặt ra là làm sao quản lí vốn một cách có hiệu quả, khắc phục tình trạng lãng phí, thất thoát vốn trong kinh doanh xây lắp phải trải qua nhiều khâu (thiết kế, lập dự án, thi công, nghiệm thu, .), thời gian thi công lại kéo dài. Cũng như các doanh nghiệp khác chi phí sản xuất và giá thành là thước đo trình độ công nghệ sản xuất và trình độ quản lí sản xuất của doanh nghiệp xây lắp. Hạch toán đúng chi phí ản xuất và giá thành sản phẩm sẽ giúp cho doanh nghiệp có cái nhìn đúng đắn về thực trạng, khả năng của mình. Thông qua những thông tin về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm do kế toán cung cấp người quản lí có thể phân tích, đánh giá được tình hình thực hiện các định mức chi phí và dự toán chi phí, tình hình sử dụng tài sản, vật tư, lao động, tiền vốn, tình hình thức hiện kế hoạch giá thành sản phẩm, Từ đó tìm ra cách cải tiến đổi mới công nghệ sản xuất, tổ chức quản lí khoa học, hiệu quả nhằm tiết kiệm chi phí không cần thiết, hạ giá thành sản phẩm tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Chình vì thế hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là phần hành cơ bảncủa công tác kế toán có ý nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp xây lắp nói riêng và xã hội nói chung.
  Xuất phát từ tình hình thực tế và tầm quan trọng của vấn đề trên, cùng với những ngày nghiên cứu số liệu và tìm hiểu quá trình hạch toán của công ty cổ phần thi công cơ giới Đồng Tâm. Nên tôi quyết định chọn đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần thi công cơ giới Đồng Tâm” làm đề tài nghiên cứu và báo cáo chuyên đề thực tập của mình.
  Nội dung đề tài gồm 3 phần:
  Phần 1: Cơ sở lí luận chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các Doanh nghiệp xây lắp.
  Phần 2: Thực trạng công kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần thi công cơ giới Đồng Tâm.
  Phần 3: Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần thi công cơ giới Đồng Tâm.
  2. Mục đích nghiên cứu

  - Tìm hiểu thực tế công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá hành tại công ty.
  - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

  + Đối tượng
  - Chi phí sản xuất.
  - Chi phí sản xuất chung.
  - Chi phí nhân công trực tiếp.
  - Giá thành sản phẩm.
  + Phạm vi nghiên cứu
  Công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần thi công cơ giới Đồng Tâm.


  MỤC LỤC

  LỜI CẢM ƠN . 3
  LỜI MỞ ĐẦU . 4
  1. Đặt vấn đề: . 4
  2. Mục đích nghiên cứu . 5
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 5
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP . 6
  1.1 Cơ sở lí luận về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp: . 6
  1.1.1 Chi phí sản xuất xây lắp: . 6
  1.1.1.1 Khái niệm về chi phí sản xuất xây lắp: . 6
  1.1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất xây lắp: 6
  1.1.2 Giá thành sản phẩm xây lắp: 8
  1.1.2.1 Khái niệm giá thành sản phẩm xây lắp: . 8
  1.1.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp: 9
  1.1.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp: . 9
  1.1.4 Đối tượng, phương pháp hạch toán chi phí sản xuất xây lắp: . 10
  1.1.4.1 Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất xây lắp: . 10
  1.1.4.2 Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất xây lắp: . 10
  1.1.5 Đối tượng, kỳ tính giá thành sản phẩm xây lắp: 11
  1.1.5.1 Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp: . 11
  1.1.5.2 Kỳ tính giá thành 11
  1.1.5.3 Trình tự tập hợp chi phí sản xuất và tính gía thành sản phẩm xây lắp: 11
  1.1.6 Nội dung hạch toán và phân bổ chi phí sản xuất xây lắp: . 12
  1.1.6.1 Hạch toán và phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 12
  1.1.6.2 Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp: . 13
  1.1.6.3 Hạch toán chi phí sản xuất chung 15
  1.1.7 Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm: 16
  1.1.7.1 Tổng hợp chi phí sản xuất: 16
  1.1.7.2 Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang: . 19
  1.1.7.3 Tính giá thành sản phẩm xây lắp: 20
  1.2 Phương pháp nghiên cứu: 21
  1.2.1 Phương pháp chung: 21
  1.2.2 Phương pháp cụ thể: 21
  1.2.2.1 Phương pháp so sánh: 21
  1.2.2.2 Phương pháp điều tra thu thập số liệu: 21
  1.2.2.3 Phương pháp thống kê mô tả: 22
  1.2.2.4 Phương pháp phân tích: . 22
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN HẠCH TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG CƠ GIỚI ĐỒNG TÂM . 23
  2.1 Giới thiệu tổng quan về công ty cổ phần thi công cơ giới Đồng Tâm: . 23
  2.1.1 Qúa trình hình thành và phát triển của công ty: . 23
  2.1.1.1 Quá trình hình thành: 23
  2.1.1.2 Quá trình phát triển: 24
  2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của công ty CP thi công cơ giới Đồng Tâm: 25
  2.1.2.1 Chức năng: 25
  2.1.2.2 Nhiệm vụ: . 25
  2.1.3 Tình hình chung về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty CP thi công cơ giới Đồng Tâm: 26
  2.1.3.1 Thị trường đầu ra, đầu vào của công ty: . 26
  2.1.3.2 Đặc điểm nguồn vốn kinh doanh của công ty: 26
  2.1.3.3 Đặc điểm nguồn nhân lực của công ty: 28
  2.1.3.4 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty: . 30
  2.1.3.5 Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước của công ty qua các năm: 32
  2.1.4 Đặc điểm tổ chức quản lý tại công ty CP thi công cơ giới Đồng Tâm: 34
  2.1.5 Đặc điểm tổ chức kế toán tại công ty CP thi công cơ giới Đồng Tâm: 37
  2.1.5.1 Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tại công ty: 37
  2.1.5.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận kế toán: 38
  2.1.6 Các chính sách kế toán chủ yếu tại công ty CP thi công cơ giới Đồng Tâm: 40
  2.1.7 Hình thức ghi sổ kế toán tại công ty CP thi công cơ giới Đông Tâm: 41
  2.2 Thực tế kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CP thi công cơ giới Đồng Tâm: 42
  2.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất: 42
  2.2.2 Phân loại chi phí sản xuất: 43
  2.2.3 Nội dung hạch toán các khoản mục chi phí sản xuất tại công ty: . 43
  2.2.3.1 Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 43
  2.2.3.2 Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp: . 50
  2.2.3.3 Hạch toán chi phí sản xuất chung: . 54
  2.2.4 Đối tượng tính giá thành, kì tính giá thành: 57
  2.2.5 Tổng hợp chi phí sản xuất: . 57
  2.2.6 Đánh giá sản phẩm dở dang : 58
  2.2.7 Tính giá thành sản phẩm: 61
  CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG CƠ GIỚI ĐỒNG TÂM . 62
  3.1 Đánh giá thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần thi công cơ giới Đồng Tâm: 62
  3.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần thi công cơ giới Đồng Tâm: . 64
  KẾT LUẬN 72
  Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CP Thi Công Cơ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CP Thi Công Cơ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status