Đề tài: Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài từ năm 1988 đến nay


MỤC LỤC


LỜI NÓI ĐẦU 1

I. QUAN NIỆM VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ 2
1.1. QUAN NIỆM VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP 2
1.2. VAI TRÒ CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 2

II. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TỪ NĂM 1988 ĐẾN NAY 3
2.1. TÌNH HÌNH CHUNG VỀ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA 3
2.2. ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI XÉT VỀ HÌNH THỨC ĐẦU TƯ 5
2.3. ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI XÉT VỀ CƠ CẤU NGÀNH, LĨNH VỰC 7
2.4. ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI XÉT VỀ ĐỊA BÀN ĐẦU TƯ 13
2.5. ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI XÉT VỀ QUỐC GIA LÃNH THỔ ĐẦU TƯ 17

III. MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA 20
3.1. THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC 20
3.2. NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI 22
3.3. NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM TỚI 25

IV. KẾT LUẬN 27
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 29Xem Thêm: Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài từ năm 1988 đến nay
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài từ năm 1988 đến nay sẽ giúp ích cho bạn.