Đề tài: Giới thiệu hoạt động vốn KINH DOANH TẠI Cty TNHH Long gia.


LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH
VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP.

1.1. Khái niệm vai trò của vốn
1.1.1. Khái niệm .
1.1.2.Nguồn hình thành vốn kinh doanh
1.1.3 nguồn vốn chủ sở hữu
1.1.3.1. Nguồn vốn vay
1.2. Vốn kinh doanh trong doanh nghiệp
1.2.1. Vốn kinh doanh.
1.2.2. Phân loại vốn kinh doanh của doanh nghiệp .
1.2.2.1. Trên giác độ pháp luật chia thành
1.2.2.1.1. Vốn pháp định
1.2.2.1.2. Vốn điều lệ
1.2.2.2. Trên giác độ hình thành vốn kinh doanh vốn của doanh nghiệp gồm có
1.2.2.2.1. Vốn đầu tư ban đầu
1.2.2.2.2 Vốn bổ sung
1.2.2.3. Trên giác độ chu chuyển vốn kinh doanh
1.2.2.3.1. Vốn cố định
1.2.2.3.2. Vốn lưu động
1.2.3. đặc điểm vốn kinh doanh của doanh nghiệp thương mại
1.3. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả số dụng vốn kinh doanh
1.3.1. Hiệu suất sử dụng tài sản cố định (TSCĐ)
1.3.2. Hiệu suất sử dụng vốn cố định (VCĐ)
1.3.3. Tỉ suất lợi nhuận vốn cố định
1.3.4. Số vòng quay vốn lưu động. (VLĐ)
1.3.5. Số ngày một vòng quay
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp
1.4.1. Nhân tố khách quan
1.4.1.1. Thị trường của doanh nghiệp
1.4.1.2. Rủi ro trong kinh doanh
1.4.1.3. Cơ chế quản lý và những chính sách kinh tế của nhà nước
1.4.2. Nhân tố chủ quan
1.4.2.1 Nhân tố con người
1.4.2.2. Nguồn vốn.

CHƯƠNG II
THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH LONG GIA

2.1 Một số nét cơ bản, về công ty TNHH Long Gia.
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Tình hình tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty.
2.1.2.1. Về chức năng của Công ty
2.1.2.2. Về cơ cấu tổ chức của Công ty
2.2. Thực trạng sử dụng vốn kinh doanh của công ty TNHH Long Gia
2.2.1.Bảng cân đối kế toán của công ty TNHH Long Gia tại 31/12/2003 và 31/12/2004
2.2.2. Phân tích biến động vốn
2.2.3. Phân tích sự thay đổi cơ cấu vốn
2.2.6 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn
2.2.6.1 Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
2.2.6.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn
2.2.6.3.Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng vốn

CHƯƠNG III
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN
TẠI CÔNG TY TNHH LONG GIA

3.1.Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới
3.1. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Long Gia
3.2. Chủ động phòng ngừa các rủi ro trong kinh doanh.
3.3. Giải pháp về nguồn cung ứng

KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢOXem Thêm: Giới thiệu hoạt động vốn KINH DOANH TẠI công ty TNHH Long gia.
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giới thiệu hoạt động vốn KINH DOANH TẠI công ty TNHH Long gia. sẽ giúp ích cho bạn.