Đề tài: Thực trạng kiểm soát nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại VN.

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1

Phần I : Lý luận chung về nguồn vốn FDI và kiểm soát FDI 3
1. Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài – FDI 3
1.1 Khái niệm đầu tư trực tiếp nước ngoài 3
1.2 Đặc điểm của nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 4
1.3 Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài 4
1.3.1 Hợp đồng hợp tác kinh doanh. 4
1.3.2 Doanh nghiệp liên doanh. 4
1.3.3 Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài 5
1.3.4 Các hình thức khác. 5
1.4 Tác động của nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 5
1.4.1 Đối với nước nhập khẩu vốn. 5
1.4.2 Đối với nước xuất khẩu vốn. 9
2. Kiểm soát vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 10
2.1 Khái niệm kiểm soát nguồn vốn FDI 10
2.2 Vai trò của việc kiểm soát FDI 10


PHẦN II : THỰC TRẠNG VIỆC KIỂM SOÁT NGUỒN VỐN FDI TẠI VIỆT NAM 11
1. Quan điểm về kiểm soát FDI của Việt Nam 11
2. Quá trình kiểm soát FDI tại Việt Nam 12
2.1 Giai đoạn 2000 – 2002. 12
2.2 Giai đoạn 2003 – 2007. 13
2.3 Giai đoạn 2008 – nay. 15


PHẦN III: Đánh giá kinh tế Việt Nam với quá trình kiểm soát nguồn vốn FDI những năm gần đây. 17
1. Khả năng hấp thụ FDI của nền kinh tế. 17
2. Thành tựu đạt được của việc kiểm soát FDI 18
2.1 Khối lượng FDI tăng qua các năm 18
2.2 Mức độ giải ngân FDI : tỷ lệ vốn thực hiện/ vốn đăng ký từ 2000 - 2010 19
2.3 Cơ cấu vốn đầu tư . 20
2.3.1 Cơ cấu vốn theo ngành. 21
2.3.2 Cơ cấu vốn theo vùng. 23
2.3.3 Cơ cấu vốn theo đối tác. 24
2.3.4 Cơ cấu vốn theo hình thức đầu tư . 25
3. Hạn chế và nguyên nhân của việc kiểm soát FDI 26


Phần IV : Kết Luận. 29
TÀI LIỆU THAM KHẢO 30


Xem Thêm: Thực trạng kiểm soát nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam.
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng kiểm soát nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. sẽ giúp ích cho bạn.