Đề tài: Vốn kinh doanh và Một số Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Cty vận tải thuỷ 1


MỞ ĐẦU


Đất nước ta đang trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nhu cầu vốn cho các doanh nghiệp đang là một vấn đề rất bức xúc.Trong tất cả các doanh nghiệp , vốn là yếu tố quan trọng để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Chính vì vậy các doanh nghiệp muốn thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải có một lượng vốn nhất định. Không có vốn thì không thể nói tới bất kỳ một hình thức kinh doanh nào. Đối với các doanh nghiệp nước ta, vấn đề tạo vốn và sử dụng vốn có hiệu quả được đặt ra một cách cấp thiết, nhất là trong thời kỳ xoá bỏ chế độ bao cấp, chuyển sang nền kinh tế tự hạch toán kinh doanh độc lập. Việc sử dụng vốn sao cho có hiệu quả là điều kiện để các doanh nghiệp tồn tại và phát triển bền vững trong cơ chế đổi mới.

Xuất phát từ vai trò và tầm quan trọng của công tác quản lý và sử dụng vốn kinh doanh nên em chọn đề tài: “Vốn kinh doanh và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty vận tải thuỷ 1


Xem Thêm: Vốn kinh doanh và Một số Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty vận tải thuỷ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vốn kinh doanh và Một số Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty vận tải thuỷ sẽ giúp ích cho bạn.