Đề tài: Quá trình hình thành và phát triển của bộ kế hoạch và đầu tư


Phần 1

Quá trình hình thành và phát triển


I- QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Theo kinh nghiệm của cá nước phát triển cũng như đang phát triển thì bất cứ một bộ máy, tổ chức nào cũng phải có bộ phận mang tính chất kế hoạch, nó đóng vai trò hết sức quan trộng trong việc ra quyết định, mục tiêu, đòng thời là cơ sở để đánh giá, kiểm tra việc thực hiện mục tiêu đó.

Cũng như vậy đối với một bộ máy chính quyền, bộ phận kế hoạch là bộ phận rất qua trọng. Nó không chỉ lam chức năng tham mưu, tổng hợp, đề ra các kế hoạch cho các bộ phận khác, mà quan trọng hơn là giúp lãnh đạo chính phủ, thủ trưởng các bộ, cá đị phương thực hiện sự cân đối, phối hợp, điều hành toàn bộ cá bộ phận, cơ quan, tổ chức trực thuộc hoạt động theo đúng kế hoạch.

Đối với nhà nước việt nam, hệ thống cơ quan kế hoạch từ Trung ương đến địa phương bao gồm:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Các Vụ kế hoạch và đầu tư của các Bộ ở Trung ương
- Sở kế hoạch và đầu tư ở các tỉnh
- Phòng kế hoạch và đầu tư các quận, huyện
( trong đó cơ quan chủ quản là Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển của mình, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trải qua hơn 50 năm với rất nhiều quá trình biến đổi, cụ thể:

Ngày 31 tháng 12 năm 1945, chủ tịch lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra sắc lệnh số 78 thành lập uỷ ban nghiên cứu kế hoạch kiến thiết.

Ngày 14 tháng 5 năm 1950, Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra sắc lệnh số 68 thành lập ban kinh tế chính phủ thay cho uỷ ban nghiên cứu kế hoạch kiến thiết.

Ngày 14 tháng 10 năm 1955, thủ tướng chính phủ ra thông tư số 603 quy định thành lập uỷ ban kế hoạch quốc gia với nhiệm vụ chủ yếu là xây dựng dự án kế hoạch phát triển kinh tế văn hoá và tiến hành công tác thống kê kiểm tra việc thực hiên kế hoạch.

Ngày 9 tháng 10 năm 1961, hội đồng chính phủ ra nghị địng số 158/cp quyết định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy uỷ ban kế hoạch nhà nước.

Ngày 25 tháng 3 năm 1974, hội đồng chính phủ chính thức phê chuẩn điều lệ về tổ chức và hoạt động của Uỷ ban kế hoạch Nhà nước bằng nghị định 49/cp

Ngày 12 tháng 8 năm 1994, chính phủ ban hành nghị định 68/cp quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của uỷ ban kế hoạch nhà nước.

Ngày 21 tháng 10 năm 1995, thực hiện nghị quyết kỳ họp thứ 8 quốc hội khoá 9 sát nhập uỷ ban kế hoạch nhà nước và uỷ ban nhà nước về hợp tác và đầu tư thành Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan của chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư , bao gồm: tham mưu tổng hợp về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã- hội chung của cả nước, về cơ chế, chíh sách quản lý kinh tế chung và một số lĩnh vực cụ thể, về đầu tư trong nước, ngoài nước, khu công nghiệp, khu chế xuất, về quản lý hỗ trợ phát triển chính thức (sau dây gọi tắt là ODA), đấu thầu, doanh nghiệp , đăng ký kinh doanh trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.


Xem Thêm: Quá trình hình thành và phát triển của bộ kế hoạch và đầu tư
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quá trình hình thành và phát triển của bộ kế hoạch và đầu tư sẽ giúp ích cho bạn.